New Page 1

Na podlagi 109. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- UPB 3, 45/08 in 83/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 38/11) je Občinski svet občine Vojnik na  30. redni seji, dne  7. 8. 2014  sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV ORGANOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK

 

1. člen

V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik  (Uradni list RS, št 66/2002) se spremeni  2. člen tako, da glasi:

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vojnik se oblikuje 9 volilnih enot, v katerih se voli v vsaki po en član sveta torej skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.

1.   volilna enota obsega Cesto ob Hudinji, Pot v Konjsko, Konjsko in Lešje.

2.   volilna enota obsega Cesto v Šmartno in Pot v Lešje.

3.   volilna enota obsega Ahtikovo ulico, Arclinsko cesto, Belakovo ulico, Celjsko cesto h. št. 51-52 in 54-58, Cesto talcev, Murnovo ulico, Preložnikovo ulico, Pristovškovo ulico, Ulico Janeza Žige Popoviča in Žlavsovo ulico.

4.   volilna enota obsega Brezovnikovo ulico, Cesto v Tomaž, Celjsko cesto h. št.  1-50 in 53, Čufarjevo ulico, Kašovo ulico, Kratko pot, Petelinškovo ulico, Pot na Dobrotin h. št. 1, 3, 5, 9 in 11, Prušnikovo ulico h. št. 1-11, 13, 15 in 17-33, Tomaž nad Vojnikom, Ulico bratov Jančarjev in Voduškovo ulico.

5.   volilna enota obsega Keršovo ulico, Krožno pot, Parmovo ulico, Pot na Dobrotin h. št. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12-22, Prušnikovo ulico h. št. 12, 14 in 16, Škoflekovo ulico, Ulico Stanka Kvedra in Vinterjevo ulico.

6.   volilna enota obsega Dedni vrh pri Vojniku, Globoče, Ivenco in Višnjo vas.

7.   volilna enota obsega Črešnjevec, Ilovco, Jankovo, Kladnart, Male Dole, Razgorce in Želče.

8.   volilna enota obsega Bovše, Bezovico, Gabrovec pri Dramljah, Gradišče pri Vojniku, Hrastnik, Koblek, Pristavo in Razgor.

9.   volilna enota obsega Arclin.

 

2. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0010/2014-5

Vojnik, dne 7. avgusta 2014

 

 

Občina Vojnik

 

Benedikt Podergajs, župan