New Page 2

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO-1B), 43. člena Zakona o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo ZVO-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 – ZVO-1B) ter na podlagi 41. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) župan Občine Trebnje objavlja

J A V N O   N A Z N A N I L O

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za »industrijsko cono Trebnje«

1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »industrijsko cono Trebnje«, ki ga je izdelalo podjetje GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. pod številko projekta OPPN – 11/2008. Razgrne se tudi Okoljsko poročilo za obravnavano območje, ki ga je izdelalo podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana, pod številko 1184/08 OP.

2. Prostorska ureditev je namenjena ureditvi nove industrijske cone kot širitev območja že obstoječih industrijsko–proizvodnih dejavnosti na vzhodnem delu mesta Trebnje.

Temeljne usmeritve razvoja mesta Trebnje so podane v okviru urbanistične zasnove (Uradni list RS, št. 49/93), ki je na vzhodnem obrobju naselja, severno od obstoječega industrijskega kompleksa Trimo predvidela površine za proizvodne dejavnosti, skladišča in terminale. Na večjem delu tega območja je sprejet Zazidalni načrt »industrijska–trgovska–podjetniška cona Trebnje« – I. faza (Uradni list RS, št. 65/02).

Prostorski akt določa merila in pogoje za gradnjo in posodobitev infrastrukturnih objektov in stavb.

3. Ureditveno območje tangira zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami (po pododsekih):

Območje predvidene industrijske cone Trebnje se nahaja na vzhodnem delu mesta Trebnje severno od regionalne ceste RIII 651 Trebnje–Novo mesto, med območjem tovarne Akripol na zahodu in obstoječo individualno stanovanjsko pozidavo Dolenje Nemške vasi na vzhodu. Na severu zajema celotno območje, ki je v veljavnem planu predvideno za gradnjo.

Obravnavano območje, ki je namenjeno za širitev proizvodnih dejavnosti meri cca 16 ha in obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:

k.o. Češnjevek:

753/6, 757/1, 757/2, 758/1, 758/2, 759, 760, 761, 764/1, 764/3, 796/1, 798, 800, 801, 802/1, 802/3, 802/4, 802/5, 803, 804/1, 804/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 807/7, 807/8, 808/1, 808/2, 808/3, 809, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 813/1, 813/2, 813/3, 814/2, 818/1, 818/2, 818/3, 820/1, 820/10, 820/11, 820/12, 820/13, 820/14, 820/15, 820/16, 820/17, 820/2, 820/7, 820/8, 820/9, 827/1, 827/2, 827/3, 833/3, 833/4, 833/5, 835/1, 835/2, 836/10, 836/11, 836/12, 836/13, 836/14, 836/15, 836/16, 836/6, 836/6, 836/7, 836/8, 836/9, 838/10, 838/11, 838/12, 838/13, 838/14, 838/15, 838/16, 838/5, 838/7, 838/8, 838/9, del 840/4, 841/3, del 845/3, 866/1, del 867, del 868/1, del 868/2, del 1185/1, 1185/2, 1189/2, 1191/1, del 1192/4, 1192/5, 1192/6, del 1193, del 1194/1

k.o. Trebnje:

del 620/1, 620/2, 816/10, 816/7.

V območje obravnave se vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bo potrebno izvesti priključke izven cone same (električni vod do RTP, iztok meteorne kanalizacije v vodotok Temenice, priključitev fekalne kanalizacije na obstoječo). Območje obravnave zajema dodatno še zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:

Daljnovod:

k.o. Medvedje selo: 753/4, 750/1, 749, 747/1, 746/1, 745, 748, 744, 743, 1186, 718/1, 717/1

k.o. Češnjevek: 167, 166/1, 166/2, 165/1, 165/2, 165/2, 1103, 162, 163, 605/2, 605/10.

Odvajanje voda:

1214, 1215/2, 871/2, 1212/4, 1212/1, 1212/5, 868/2, 910/3, 910/2 vse k.o. Češnjevek.

3. Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Trebnje od 28. 1. 2010 do vključno 26. 2. 2010.

4. Javna obravnava bo v sredo, 10. 2. 2010 ob 17. uri v Gasilnem domu Ponikve.

5. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalca prostorskega akta in okoljskega poročila podrobneje obrazložila ureditve in prisotnim podala dodatna pojasnila.

6. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek prostorskega akta in okoljskega poročila, in sicer na naslov Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si ali jih na kraju razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz obravnavanega območja mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.

Občina Trebnje bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani občine in bodo posredovana Krajevni skupnosti Dolenja Nemška vas.

7. Javno naznanilo se objavi v časopisu Glasilo občanov ter na spletni strani Občine Trebnje (http://www.trebnje.si/), kjer bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi gradivo dopolnjenega osnutka prostorskega akta.

 

Št. 007-1/2010

Trebnje, dne 19. januarja 2010

 

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.