New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 14. seji dne 11. 3. 2008 sprejel

O D L O K

o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2008

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

------------------------------------------------------------

                                                     v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

------------------------------------------------------------

        Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta

                                                        2008

------------------------------------------------------------

I.      SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           1.855.952

        TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    1.242.948

70      DAVČNI PRIHODKI                            1.215.148

        700 Davki na dohodek in dobiček            1.097.228

        703 Davki na premoženje                       58.870

        704 Domači davki na blago in                  59.050

        storitve

        706 Drugi davki

71      NEDAVČNI PRIHODKI                             27.800

        710 Udeležba na dobičku in dohodki            17.200

        od premoženja

        711 Takse in pristojbine                       2.300

        712 Globe in druge denarne kazni                 200

        713 Prihodki od prodaje blaga in               1.100

        storitev

        714 Drugi nedavčni prihodki                    7.000

72      KAPITALSKI PRIHODKI                           34.142

        720 Prihodki od prodaje osnovnih

        sredstev

        721 Prihodki od prodaje zalog

        722 Prihodki od prodaje zemljišč in           34.142

        neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73      PREJETE DONACIJE

        730 Prejete donacije iz domačih

        virov

        731 Prejete donacije iz tujine

74      TRANSFERNI PRIHODKI                          578.862

        740 Transferni prihodki iz drugih            243.282

        javnofinančnih institucij

        741 Prejeta sred. iz državnega               335.580

        proračuna iz sredstev proračuna EU

II.     SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               2.141.817

40      TEKOČI ODHODKI                               610.273

        400 Plače in drugi izdatki                   107.902

        zaposlenim

        401 Prispevki delodajalcev za                 17.718

        socialno varnost

        402 Izdatki za blago in storitve             287.645

        403 Plačila domačih obresti                    2.730

        409 Rezerve                                  194.278

41      TEKOČI TRANSFERI                             564.582

        410 Subvencije                                19.750

        411 Transferi posameznikom in                319.021

        gospodinjstvom

        412 Transferi neprofitnim                     65.640

        organizacijam in ustanovam

        413 Drugi tekoči domači transferi            160.171

        414 Tekoči transferi v tujino

42      INVESTICIJSKI ODHODKI                        862.200

        420 Nakup in gradnja osnovnih                862.200

        sredstev

43      INVESTICIJSKI TRANSFERI                      104.762

        431 Investicijski transferi pravnim           71.000

        in fizičnim osebam, ki niso

        proračunski uporabniki

        432 Investicijski transferi                   33.762

        proračunskim uporabnikom

III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               –285.865

        (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

------------------------------------------------------------

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

------------------------------------------------------------

IV.     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN                 500

        PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

        (750+751+752)

75      PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    500

        750 Prejeta vračila danih posojil

        751 Prodaja kapitalskih deležev

        752 Kupnine iz naslova privatizacije             500

V.      DANA POSOJILA IN POVEČANJE                       835

        KAPITALSKIH DELEŽEV

        (440+441+442+443)

44      DANA POSOJILA IN POVEČANJE                       835

        KAPITALSKIH DELEŽEV

        440 Dana posojila

        441 Povečanje kapitalskih deležev in             835

        finančnih naložb

        442 Poraba sredstev kupnin iz

        naslova privatizacije

        443 Povečanje namenskega premoženja

        v javnih skladih in drugih osebah

        javnega prava, ki imajo premoženje v

        svoji lasti

VI.     PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN                  –335

        SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-

        V.)

------------------------------------------------------------

C. RAČUN FINANCIRANJA

------------------------------------------------------------

VII.    ZADOLŽEVANJE (500)

50      ZADOLŽEVANJE                                 250.000

        500 Domače zadolževanje                      250.000

VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)

55      ODPLAČILA DOLGA                                5.800

        550 Odplačila domačega dolga                   5.800

IX.     POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA           –42.000

        RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.      NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)               244.200

XI.     NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-           285.865

        IX.)

------------------------------------------------------------

        STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.

        12. PRETEKLEGA LETA

9009    Splošni sklad za drugo                        42.000

------------------------------------------------------------

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za odpravo nesorazmerij pri plačah, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in o njegovi realizaciji.

6. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z načrtom razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na proračunski postavki proračuna v tekočem letu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

Proračunska rezerva občine se v letu 2008 oblikuje v višini 14.753 eurov.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen

Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 7.000 eurov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 250.000 eurov, in sicer za naslednje investicije:

– za prostorsko planiranje občine,

– nakup zemljišč in

– kanalizacijo.

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu 2008 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji v letu 2008 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0005/2008-3

Rečica ob Savinji, dne 11. marca 2008

 

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.