New Page 2

Na osnovi 30. člena Zakona o javnih glasilih (Ur. list RS, štev. 18/94) in 9. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan, je Občinski svet Občine Destrnik na 10. redni seji, dne 11.02.2000 sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA

JAVNEGA GLASILA OBČAN

1.

Občinski svet Občine Destrnik imenuje Natašo Žižek, rojeno 4. novembra 1974, iz Gomile 3, p. Destrnik, za odgovorno urednico časopisa Občan, glasila občine Destrnik.

2.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu na Občinskem svetu Občine Destrnik. Sklep se objavi v Uradnem vestniku časopisa Občan.

 

Štev.: 032-01/00-10-9A

Datum: 11.02.2000

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, s.r.