New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   900-0107/2006-41/04

Datum:     06.09.2006

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003)

 

sklicujem 38. sejo Sveta Mestne občine Kranj,

ki bo v SREDO, dne 20.09.2006 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

 

DNEVNIM  REDOM :

 

1.     Potrditev zapisnika 37. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 12.07.2006 in Poročilo  o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.     Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.    Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl 8 – Planina vzhod – predlog (druga obravnava) (gradivo a, b)

4.     Tarifni pravilnik ravnanja s komunalnimi odpadki - predlog (gradivo)

5.     Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike (gradivo)

6.     Pogodba o nakupu prostorov Osrednje knjižnice Kranj (gradivo)

7.     Izvajanje otroškega varstva v Mestni občini Kranj

A)      Racionalizacija poslovanja v JZ Kranjski vrtci (gradivo)

B)      Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca v Mestni občini Kranj (gradivo)

C)      Sklep o določitev ekonomske cene vzgojno varstvenih programov (gradivo)

8.     Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje (gradivo)

9.     Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Kranj v obdobju januar – junij 2006

10. Pogodba o sofinanciranju izgradnje in obratovanja medobčinskega centra za ravnanje z  odpadki v Kovorju (gradivo a, b)

11. Pokrito drsališče kot večnamenska dvorana (gradivo)

12. Strategija skrbi za starejše v Mestni občini Kranj do leta 2011 - predlog (gradivo)

13. Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2006 (gradivo)

14. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

15. Kadrovske zadeve (gradivo)

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

 

                                                                                              Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                               Ž U P A N

 

PRILOGE:

- Gradivo

Odgovori svetnikom

- Gradivo 1, 2, 3, 4, 5

 
 
 
 
 

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   0900-0107/2006-41/04

Datum:     13.09.2006

 

 

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 38. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi Vam pošiljam dodatno gradivo za 38. sejo Sveta Mestne občine Kranj, katera je bila sklicana z vabilom dne 06.09.2006.

 

Obenem vas obveščam, da vam je bilo dne 28.07.2006 posredovano gradivo za 9. točko dnevnega reda: Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Kranj v obdobju januar – junij 2006.

 

Lepo pozdravljeni!

 

 

 

 

 

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

ŽUPAN

 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

PRILOGE:

- Gradivo