New Page 1

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud, 62/10 popr., 20/11 – odl. US), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na 21. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

I. 

 

Na nepremičninah parc. št. 3107/3, parc. št. 3107/2 in parc. št. 3106/4, vse k.o. 1545 – Bedenj se ukine status javnega dobra in postanejo last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254000.

 

II. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-414/2010

Črnomelj, dne 6. julija 2017

 

Županja 

Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.