New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje  (Ur.l. RS,št. 113/06 in 21/07) in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Ur.l. RS,št. 109/10 in 48/12 ) je Občinski svet občine Vitanje  na 7. redni seji dne 27. 11. 2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBREGA

 

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 1128/2 k.o. 1092 – Paka I., površine 1410 m2. Za navedeno parcelo z ID znakom 1092-1128/2-0 se pri 1092 – Paka I. vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, matična številka 5883768000.

 

2. člen

Pristojno sodišče na predlog Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje, na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-07/2015-04

Datum: 27. 11. 2015

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan