New Page 2

Na podlagi 10. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in 2/02) je svet Občine Ajdovščina na seji dne 20. 11. 2003 sprejel

O D L O K

o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2003

1. člen

V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2003 se spremeni 3. člen, tako da se glasi:

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 401-5/2002

Ajdovščina, dne 20. novembra 2003.

Župan

Občine Ajdovščine

Marjan Poljšak l. r.