New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 28. seji dne 19. 12. 1997 sprejel

 

O D L O K
o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 1997

 

1. člen

 

Proračun Občine Turnišče za leto 1997 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.

 

2. člen

 

Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo 174,530.442,53 SIT in se razporedijo za:

SIT

– delo občinskih organov                           20,600.000,00

– socialne transferje                                 200.000,00

– plačila na področju družbenih dejavnosti         59,597.662,40

– plačila storitev, subvencije in intervencije

v gospodarstvu                                     24,845.000,00

– druge odhodke                                    18,060.000,00

– odhodke investicijskega značaja                  42,210.000,00

– finančne tokove, oblikovanje rezerv in

druge obveznosti                                    2,100.000,00

– prenos presežka prihodkov nad odhodki             6,917.780,13

 

3. člen

 

V stalne rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o finansiranju občin odloča župan in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1997.

 

4. člen

 

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

 

5. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za leto 1997.

 

Št. 3/28-97

Turnišče, dne 19. decembra 1997.

 

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.