New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPD1, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) je župan Občine Črenšovci dne 1. 12. 2010 sprejel

S K L E P

o imenovanju podžupana Občine Črenšovci

I.

Za podžupana Občine Črenšovci imenujem IVANA RAJA, rojenega 18. 9. 1950, stanujočega na Gornji Bistrici 165, 9232 Črenšovci.

II.

Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

III.

Podžupan svojo funkcijo opravlja po navodilih in konkretnih pooblastilih župana.

IV.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.

V.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan, uporablja pa se od 1. 12. 2010 dalje.

Št. Ž-149/2010

Črenšovci, dne 1. decembra 2010

Župan

Občine Črenšovci

Anton Törnar l.r.