New Page 1

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Borovnica sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju javne porabe v prvem trimesečju leta 2001

1. člen

Financiranje nalog Občine Borovnica se bo v prvih treh mesecih oziroma do sprejetja proračuna za leto 2001, začasno nadaljevalo na podlagi določil tega sklepa.

2. člen

Začasno financiranje bo potekalo na podlagi proračuna za leto 2000, za iste programe kot v letu 2000.

3. člen

V obdobju začasnega proračuna se smejo uporabiti sredstva do višine, ki je bila porabljena v istem obdobju lanskega leta, povečane za rast drobnoprodajnih cen v tem obdobju.

4. člen

V tem obdobju plačane obveznosti se po poteku financiranja vključijo v proračun tekočega leta.

5. člen

Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 066/3-21/01-00

Borovnica, dne 29. novembra 2000.

Župan

Občine Borovnica

Alojz Močnik l. r.