New Page 1

Na podlagi 29. in 48.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 11. redni seji dne 25. 1. 2024 sprejel

 

P R A V I L N I K 

o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Tržič 

 

1. člen 

 

(Predmet urejanja) 

 

Ta pravilnik določa postopek izvedbe participativnega proračuna v Občini Tržič.

Participativni proračun v Občini Tržič se imenuje projekt VEČ ZA Tržič.

Namen participativnega proračuna v Občini Tržič je spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in krepitev skupnosti.

Za potrebe izvedbe participativnega proračuna je oblikovano 13 območij, skladno z območji krajevnih skupnosti Občine Tržič, ki so določene v 3. členu Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15).

V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

2. člen 

 

(Začetek postopka) 

 

Postopek izvedbe participativnega proračuna v Občini Tržič se začne z vsakokratnim sklepom, ki določa način priprave participativnega proračuna v Občini Tržič in ga za posamezno leto sprejme občinski svet.

Sklep iz prejšnjega odstavka določa:

– višino sredstev za izvedbo participativnega proračuna v Občini Tržič za posamezno leto,

– obseg sredstev ločeno za posamezno območje.

 

3. člen 

 

(Strokovna komisija) 

 

Postopek za dodelitev sredstev po tem pravilniku vodi strokovna komisija, ki jo s pisnim sklepom imenuje župan.

Komisijo sestavljajo naslednji člani:

– podžupan kot predsednik komisije,

– vodja Urada za splošne in pravne zadeve kot tajnik komisije,

– vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti kot član komisije,

– vodja Urada za okolje in prostor kot član komisije,

– vodja Urada za finance in javna naročila kot član komisije.

Strokovno podporo komisiji nudi občinska uprava, ki jo organizira tajnik komisije v soglasju z direktorjem občinske uprave.

Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja, v zakonski zvezi ali svaštvu ali v izven zakonski skupnosti. V primeru nastopa elementov interesne povezanosti se je predsednik ali član strokovne komisije dolžan iz tistega dela postopka ustrezno izločiti.

 

4. člen 

 

(Javni poziv) 

 

Javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov pripravi občinska uprava, potrdi strokovna komisija, objavi pa župan.

Javni poziv vsebuje:

– ime in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva,

– pravno podlago za izvedbo javnega poziva,

– namen in cilje javnega poziva,

– razdelitev Občine Tržič na območja za potrebe javnega poziva,

– okvirno višino razpoložljivih sredstev po območjih,

– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem pozivu,

– način izvedbe izbora predlaganih projektov,

– postopek izvedbe javnega poziva,

– kraj in čas, kjer lahko zainteresirani pridobijo obrazec za oddajo projektnega predloga in način oddaje projektnega predloga,

– rok, do katerega morajo biti predloženi projektni predlogi,

– rok odpiranja in pregleda projektnih predlogov,

– način glasovanja o primernih projektnih predlogih,

– datum glasovanja,

– rok in način seznanitve vlagateljev o izidu glasovanja in

– druge potrebne informacije za izvedbo postopka.

Obvestilo o javnem pozivu se objavi v občinskem glasilu Tržičan, javni poziv pa na spletni strani Občine Tržič.

 

5. člen 

 

(Oddaja projektnih predlogov) 

 

Projektne predloge za svoje območje, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče, lahko oddajo občani s stalnim prebivališčem v Občini Tržič, ki so na dan oddaje projektnega predloga stari najmanj 15 let.

Predlagatelj ne sme nastopati kot izvajalec predloga (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik pravne osebe – izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstva izvajalca).

Občani projektne predloge oddajo na spletni strani Občine Tržič, po pošti ali osebno v glavni pisarni Občine Tržič v roku, določenem v javnem pozivu.

Če projektni predlogi niso vloženi na spletni strani, se oddajo na posebnem obrazcu, ki bo skupaj z javnim pozivom objavljen na spletni strani Občine Tržič.

Projektne predloge, oddane skladno z določili iz četrtega odstavka tega člena, občinska uprava vnese v spletno aplikacijo.

 

6. člen 

 

(Zbiranje projektnih predlogov) 

 

Po poteku roka za oddajo projektnih predlogov vse oddane projektne predloge zbere občinska uprava Občine Tržič.

Vsak posamezen projektni predlog se skladno z določili, ki urejajo upravno poslovanje, evidentira kot samostojna zadeva.

 

7. člen 

 

(Preverjanje skladnosti projektnih predlogov) 

 

Vse prejete projektne predloge občinska uprava v roku, ki je določen v javnem pozivu, najprej pregleda v skladu s pogoji, ki so določeni v drugem odstavku tega člena in pogoji, ki so določeni v javnem pozivu.

Občinska uprava presodi, ali projektni predlog zadostuje naslednjim pogojem:

– prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Tržič in je namenjen splošni javni uporabi,

– dviguje kakovost bivanja na območju, na katerega se nanaša,

– je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti,

– je takšne narave, da bo nosilec projekta lahko Občina Tržič,

– je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi z veljavnimi razvojnimi programi, s strategijami in programi razvoja posameznih področij,

– bo izveden na območju občine,

– ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na razpisih Občine Tržič,

– ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane redne dejavnosti,

– je finančno ovrednoten med 2.000 EUR in največ 10.000 EUR z DDV.

Vse prejete projektne predloge bo občinska uprava tudi finančno ovrednotila.

Če projektni predlog izpolnjuje pogoje, določene v prejšnjem odstavku tega člena, in pogoje, ki so določeni v javnem pozivu, se uvrsti v postopek preverjanja izvedljivosti projektnega predloga.

Za projektne predloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v drugem odstavku tega člena, in pogojev, ki so določeni v javnem pozivu, občinska uprava pripravi kratko obrazložitev, zakaj se ne uvrstijo v nadaljnje preverjanje.

Celotna dokumentacija s skladnimi in neskladnimi projektnimi predlogi in obrazložitvijo se pripravi za nadaljnji vsebinski pregled in pregled izvedljivosti občinske uprave, ter za odločanje strokovne komisije.

V primeru nejasnosti projektnega predloga je občinska uprava dolžna preveriti potrebne podatke in vsebine pri vlagatelju projektnega predloga, ter o pridobljeni informaciji narediti uradni zaznamek v zadevi.

 

8. člen 

 

(Preverjanje izvedljivosti projektnih predlogov) 

 

Vse projektne predloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 7. člena tega pravilnika, občinska uprava vsebinsko pregleda z vidika izvedljivosti. Pri tem občinska uprava še posebej preveri časovni, ekonomski oziroma finančni, zakonodajni, zemljiško-knjižni vidik, kakor tudi vidik vzdržnosti izvedenega projekta.

Po preveritvi izvedljivosti občinska uprava pripravi obrazložitev in ustrezna pojasnila za strokovno komisijo.

 

9. člen 

 

(Dokončna presoja in potrditev projektnih predlogov) 

 

Za končno presojo in potrditev projektnih predlogov, primernih za glasovanje, je pristojna strokovna komisija.

Na podlagi obrazložitev občinske uprave strokovna komisija pripravi končni seznam skladnih in izvedljivih projektov po posameznih območjih občine za glasovanje.

Na glasovanje se uvrstijo vsi projektni predlogi, za katere je v predhodnih postopkih ugotovljena skladnost, kot je določena v 7. členu tega pravilnika, in izvedljivost, kot je določena v 8. členu tega pravilnika.

Strokovna komisija lahko predlaga, da se zaradi možnosti izvedbe in finančnega okvirja posamezni projektni predlog delno prilagodi, spremeni ali se dva ali več enakih projektnih predlogov združi v en projektni predlog, o čemer mora obvestiti predlagatelje projektov.

Strokovna komisija, skladno z javnim pozivom, pripravi končni seznam projektnih predlogov za glasovanje.

Strokovna komisija potrdi tudi seznam neskladnih in neizvedljivih projektnih predlogov, ki se skupaj s pojasnilom zavrnitve objavi na spletni strani Občine Tržič.

 

10. člen 

 

(Objava projektnih predlogov za glasovanje) 

 

Po potrditvi seznama projektnih predlogov, ki se uvrstijo na glasovanje, občinska uprava pripravi vabilo občanom na glasovanje po posameznih območjih, ki ga objavi župan.

Vabilo s seznamom projektnih predlogov za glasovanje se objavi na spletni strani Občine Tržič, obvestilo o objavi vabila pa v občinskem glasilu Tržičan.

Vabilo vsebuje:

– seznam projektnih predlogov, ki so uvrščeni na glasovanje na posameznem območju, skupaj s povzetkom projektnega predloga ter oceno vrednosti, preverjeno oziroma dopolnjeno s strani občinske uprave,

– navodilo o načinu glasovanja,

– datum in čas glasovanja

– upravičence do glasovanja,

– vse druge potrebne informacije za izvedbo glasovanja.

 

11. člen 

 

(Glasovanje) 

 

Glasovanje poteka na spletni strani Občine Tržič, v roku, določenem v vabilu za glasovanje.

Glasovanje se bo lahko izvedlo tudi na vnaprej določenih glasovalnih mestih, ki jih bo določil župan s sklepom, s katerim se bodo določili tudi dan in ura glasovanja, način glasovanja ter objava rezultatov.

Glasovnico za glasovanje pripravi občinska uprava, ki zagotovi tudi prisotnost strokovnih sodelavcev za izvedbo glasovanja.

Navodila za glasovanje in upravičenci do glasovanja so natančno določeni v vabilu za glasovanje.

Vsak občan s stalnim prebivališčem v Občini Tržič, ki je na dan glasovanja star najmanj 15 let, ima pri glasovanju en glas za en projektni predlog iz svojega območja, ki ga lahko odda preko spletne strani ali osebno na sedežu občine ali na sedežih krajevnih skupnosti.

 

12. člen 

 

(Uradni rezultati glasovanja) 

 

Uradne rezultate glasovanja objavi občinska uprava Občine Tržič na spletni strani Občine Tržič.

 

13. člen 

 

(Izglasovani in potrjeni projektni predlogi) 

 

Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija razvrsti izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva za posamezno območje.

Za posamezno območje se glede na izid glasovanja po vrstnem redu potrdi toliko projektnih predlogov, kolikor je razpoložljivih sredstev za določeno območje, in sicer tako, da se projektni predlogi razvrstijo po vrsti tako, da si sledijo od tistega z največ prejetimi glasovi do tistega z najmanj prejetimi glasovi. Če imata dva ali več projektnih predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi za izvedbo, projektni predlog izbere strokovna komisija.

Projektnih predlogov komisija med seboj ne sme kombinirati na način, da bi spremenila vrstni red izglasovanih projektnih predlogov z namenom, da bi se lahko izvedlo večje število projektnih predlogov ali da bi zagotovila izvedbo projektnega predloga, ki ni dobil zadostnega števila glasov glede na druge projektne predloge.

Razdelitev preostanka sredstev je v pristojnosti strokovne komisije, ki mora pri tem upoštevati vrstni red izglasovanih projektnih predlogov.

Strokovna komisija pripravi predlog projektov za uvrstitev v proračun Občine Tržič za naslednje leto najkasneje v 30 dneh po poteku glasovanja. Predlog projektov za uvrstitev v proračun strokovna komisija posreduje občinski upravi, ki izvede ustrezen postopek.

Župan na spletni strani in v občinskem glasilu Tržičan objavi končni izbor projektov, ki se bodo izvedli.

 

14. člen 

 

(Izvedba projektov) 

 

Potrjeni projekti se uvrstijo v proračun Občine Tržič.

Potrjene projekte občinska uprava izvede skladno s sprejetim proračunom Občine Tržič in skladno s predpisi, ki določajo način izvrševanja proračuna.

 

15. člen 

 

(Končno poročilo strokovne komisije) 

 

Strokovna komisija po zaključku proračunskega leta pripravi končno poročilo o poteku postopka participativnega proračuna za preteklo leto in ga posreduje županu in v seznanitev Občinskemu svetu Občine Tržič.

Končno poročilo se objavi na spletni strani Občine Tržič.

 

16. člen 

 

(Veljavnost) 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

17. člen 

 

(Prehodne določbe) 

 

Ne glede na določbe 2. člena tega pravilnika se za leto 2024 začne postopek priprave participativnega proračuna brez sklepa občinskega sveta, pri čemer je za izvedbo potrjenih in izglasovanih projektov v proračunu Občine Tržič za leto 2024 zagotovljeno 130.000,00 EUR.

Za potrebe izvedbe postopka participativnega proračuna se za leto 2024 sredstva enakomerno razdelijo na 13 območij, tako da vsakemu območju pripada do 10.000,00 EUR sredstev z DDV.

 

Št. 007-0017/2023-5

Tržič, dne 25. januarja 2024

 

Župan 

Občine Tržič 

Peter Miklič