New Page 2

 

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95, 65/98, 68/98) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 3. redni seji dne 26. 2. 1999 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1998

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1998, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Gornji Petrovci.

 

 

2. člen

 

 

Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1998:

 

 

– skupni prihodki 318,383.785,96 SIT,

 

 

– skupni odhodki 306,728.822,65 SIT.

 

 

3. člen

 

 

Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1998 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Gornji Petrovci v višini 11,654.963,31 SIT.

 

 

4. člen

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Gornji Petrovci v višini 11,654.963,31 SIT se prenese v prihodke proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1999.

 

 

5. člen

 

 

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1998 ter njihovo razporeditev, sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov na posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 492/99

 

 

Gornji Petrovci, dne 26. februarja 1999.

 

 

Župan

    Občine Gornji Petrovci

    Franc Šlihthuber l. r.