New Page 1

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 103/07) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07 in 111/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 33. redni seji dne 3. 3. 2010 sprejel

S K L E P

o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2010

1.

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Trebnje, sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.

2.

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu.

Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišč, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Trebnje opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno proračunsko leto.

3.

Strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, in katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripada v letu 2010 na mesečni ravni 0,8029 EUR na glas volilca, ki je veljavno glasoval za te stranke.

4.

Sredstva se strankam priznavajo in nakazujejo mesečno, v višini 1/12 od pripadajočega zneska, na njihove podračune.

5.

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.

 

Št. 007-2/2010

Trebnje, dne 4. marca 2010

 

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.