New Page 1

Občina Ljutomer na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2014) ter Sklepom županje številka: 610-5/2014-422-1 z 3. 4. 2014, objavlja

 

JAVNI POZIV

 ZA IZBOR IZVAJALCA KULTURNEGA PROJEKTA

 »MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL«

 

Naziv in sedež naročnika:

Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

 

1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti:

Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projekta » Mednarodni filmski festival«.

Področje dejavnosti:

- mednarodni filmski festival s promocijo filmske dejavnosti in kulturne dediščine Karla Grossmanna,

- promocija prleških vin in kulinarike.

2. Okvirna vrednost:
Okvirna vrednost projektnega poziva znaša: 15.000 EUR.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014, vsa dokumentacija, ki bo podlaga za izplačilo, pa dostavljena najkasneje do 31. 3. 2015.

 

4. Roki projektnega poziva:

Rok za oddajo prijav je najpozneje 30. dan od dneva objave v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

5. Dokumentacija projektnega poziva obsega:

- besedilo poziva;

- prijavni obrazci: A, A1 za predstavitev predlagatelja in B, B1 za prijavo posameznega projekta;

- vzorec zahtevanih izjav.

 

 6. Pomen izrazov:

UPRAVIČENE OSEBE po tem pozivu so pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na razpisanem področju.

PROJEKT je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 25 % vseh predvidenih stroškov.

FINANČNA URAVNOTEŽENOST pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki).

 

7. Pogoji projektnega poziva:

Vloge na projektni poziv lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 - so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve/ ALI s kopijo izpiska iz registra društev, iz katerega je razviden datum vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev;

 - zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;

 - so v primeru, da so bile pogodbena stranka Občine Ljutomer v letu 2013, izpolnile vse svoje obveznosti do pogodbenih partnerjev v Občini Ljutomer; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja o izpolnjenih pogodbenih obveznosti v letu 2013.

 

POPOLNE VLOGE na projektni poziv morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Obrazec A: splošni podatki – izjava

Obrazec A/1: podatki o predlagatelju

Obrazec B: projekt

Obrazec B/1: utemeljitev projekta

Obrazec Izjava: izjave odgovorne osebe

Obvezne priloge: kopija izpiska potrdila AJPES ali kopijo izpiska iz registra društev, iz katerega je razviden datum vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev;

Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce, podatke ter priloge in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

 

8. Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva

Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva ugotavlja komisija, ki jo imenuje županja Občine Ljutomer.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje v treh dneh po prejemu poziva Občine Ljutomer za dopolnitev vloge.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

9. Splošni kriteriji

PREDLAGATELJ posameznega projekta ustreza kriterijem tega poziva, če:

- najmanj eno leto deluje na razpisnem področju na območju Občine Ljutomer (vsaj z delom projekta);

- ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je pripravil in izvedel vsaj en projekt z razpisnega področja, ki se je vsaj delno izvajal v Občini Ljutomer);

- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2011).

 

PREDLAGANI PROJEKT ustreza kriterijem tega poziva, če:

-          sodi na področje filmske dejavnosti s tekmovalnim programom in podelitvijo nagrad;

-          bo izveden v letu 2014;

-          resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;

-          je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in inovativen ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo;

-          uresničuje cilje, ki so pomembni v mednarodnem, nacionalnem in regijskem merilu;

-          bo dostopen javnosti;

-          utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;

-          ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki=odhodki); to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža;

-          zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih projektov praviloma ne presega 25% vseh predvidenih stroškov;

-          ima realno finančno konstrukcijo (iz prijave je razvidno, da je izvedljiv glede na razpoložljive vire).

 

10. Uporaba kriterijev

Projekte bo presojala in ocenjevala komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge). Za sofinanciranje bo predlagan tisti projekt, ki bo v celoti ustrezal kriterijem tega poziva.

 

11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti predložena ali poslana na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, najpozneje 30. dan od dneva objave v Uradnem glasilu Občine Ljutomer, oz. ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj - Prijava na javni poziv »Mednarodni filmski festival 2014«. Na zadnji strani ovitka mora biti naveden naziv in poštni naslov (sedež) vlagatelja.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega poziva.

 

12. Kontaktne osebe

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij: Renata Zrinski, tel.: 02/584-90-46, renata.zrinski@ljutomer.si

 

13. Dvig in vpogled dokumentacije poziva

Dokumentacija javnega poziva se lahko dvigne v Vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba številka 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav, vsak dan v času uradnih ur, oz. na spletni strani občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

 

14. Obveščanje o izboru

Predlagatelji bodo o izboru obveščeni praviloma v petnajstih dneh po odločitvi komisije.

 

Številka: 610-5/2014-422-2

Datum:   4. 4. 2014

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.