New Page 1

Evidenca o poškodbah pri delu

1. Naziv institucije:

Občina Krško
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o poškodbah pri delu
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.

V tej zbirki se vodijo naslednji podatki:

a) podatki o delavcu: osebno ime, spol, datum rojstva, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo; b) podatki o nezgodi: datum prijave, datum nezgode, urad nezgode, kje se je nezgoda pripetila, vrsta poškodbe, kraj nezgode, oblika poškodbe, poškodovani deli telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, poškodovani bolniški stalež; c) Podatki o prijavitelju: osebno ime, delovno mesto.

5. Pravne podlage: Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ SOP 2011-01-2039
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): zdravje pri delu, varstvo pri delu
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Krško
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 3.12.2011
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Melita Čopar, e-pošta: melita.copar@krsko.si