New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

Številka: 900-5/2014-l-(41/04)

Datum: 12.2.2014

 

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 31 sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 26.2.2014 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1) Potrditev zapisnika 30. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 29.1.2014 ter poročila o izvršitvi sklepov

 

2) Kadrovske zadeve (gradivo)

 

3) Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

 

4) Odlok o obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost - druga obravnava (gradivo 1, 2, 3)

 

5) Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj - druga obravnava (gradivo)

 

6) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega načrta ČI2 - centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za odmero komunalnega prispevka - druga obravnava (gradivo 1, 2)

 

7) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj - prva obravnava (gradivo)

 

8) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj - prva obravnava (gradivo)

 

9) Predlog cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (gradivo)

 

10) Akcijski načrt za trajnostno energijo Mestne občine Kranj (gradivo 1, 2)

 

11) Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

Mohor Bogataj

 

Župan

 

 

Priloge:

- Gradivo