New Page 1

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 13/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 25. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel

 

S K L E P 

o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

 

I. ODVAJANJE ODPADNIH VODA 

 

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:

– storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)

Storitev

Enota mere

Cena

 

Količina dobavljene pitne vode

Na m3 dobavljene vode

Odvajanje odpadne vode

m3

0,0815 €

– omrežnina za odvajanje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)

Velikost priključka (DN)

Faktor omrežnine

Število priključkov

Število x faktor

Cena za faktor

15 in 20

1

507

507

0,6790

25 in 32

3

11

33

2,0371

40

10

1

10

6,7902

50

15

3

45

10,1853

65

30

0

0

20,3707

80 in 90

50

5

250

33,9511

100 in 125

100

0

0

67,9022

150

200

0

0

135,8043

 

II. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

 

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:

– storitev čiščenja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)

Storitev

Enota mere

Cena

 

Količina dobavljene pitne vode

Na m3 dobavljene vode

Čiščenje 

odpadne vode

m3

0,2635 €

– omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)

Velikost priključka (DN)

Faktor omrežnine

Število priključkov

Število x faktor

Cena za faktor (EUR)

15 in 20

1

507

507

0,2542

25 in 32

3

11

33

0,7627

40

10

1

10

2,5424

50

15

3

45

3,8163

65

30

0

0

7,6272

80 in 90

50

5

250

12,7121

100 in 125

100

0

0

25,4242

150

200

0

0

50,8483

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.

 

III. PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE VSEBIN IZ GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 

 

Do zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti upravljavca se storitve vezane na prevzemanje in čiščenje komunalne odpadne vode in blata iz greznic in MKČN obračunavajo po naročenih in izvedenih storitvah, po naslednjem ceniku upravljavca:

Opis storitve

Cena za odvoz brez DDV v EUR

Praznjenje greznice in odvoza blata v naselju Cerkno v količini 0,1 m3–3,0 m3

70,00

Praznjenje greznice in odvoza blata izven naselja Cerkno v količini 0,1 m3–3,0 m3

75,00

Predelava blata na ČN za 1 m3

4,18

 

IV. PRIČETEK VELJAVNOSTI 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati s 1. 7. 2018.

 

Št. 354-0003/2016-5

Cerkno, dne 31. maja 2018

 

Župan 

Občine Cerkno 

Jurij Kavčič l.r.