New Page 2

 

Na podlagi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB1, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09 in 109/09) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 4. redni seji, dne 28.03.2011, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH

 

 

1. člen

 

 

V 25. členu Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 99/99, v nadaljevanju: odlok) se črta tretji odstavek.

 

 

Šesti odstavek se spremeni tako, da glasi:

 

 

»Obnovitvena dela na javnih cestah se oddajajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Obnovitvena dela na javnih cestah se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist v skladu s predpisi o graditvi objektov.«.

 

 

2. člen

 

 

Za 25. členom odloka se doda nov 25. a člen, ki glasi:

 

 

»25. a člen

 

 

Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti in s katero se ne posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu ter za katero je pridobljena pravica graditi na zemljiščih, ki so potrebna za njeno rekonstrukcijo, se šteje za vzdrževalno delo v javno korist.«.

 

 

3. člen

 

 

Deseta točka drugega odstavka 44. člena se spremeni tako, da glasi:

 

 

»10. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali spreminjati prometno signalizacijo;«.

 

 

4. člen

 

 

V prvem odstavku 57. člena se prvi stavek spremeni tako, da glasi:

 

 

»Z globo 835 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:«.

 

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:

 

 

»Z globo 208 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.

 

 

5. člen

 

 

58. člen se spremeni tako, da glasi:

 

 

»Z globo 167 EUR se kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.«.

 

 

6. člen

 

 

V prvem odstavku 59. člena se prvi stavek spremeni tako, da glasi:

 

 

»Z globo 835 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:«.

 

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:

 

 

»Z globo 83 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.«.

 

 

7. člen

 

 

60. člen se spremeni tako, da glasi:

 

 

»Z globo 417 EUR se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov.

 

 

Z globo 83 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

 

 

Z globo 83 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba odgovorna oseba občinske uprave, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 22. člena).«.

 

 

8. člen

 

 

Črta se 65. člen.

 

 

9. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka se soglasje oziroma dovoljenje na podlagi 30., 31., 32., 33., 36., 37., 41., 42., 43., 50. in 51. člena tega odloka v primeru gradnje oziroma izvajanja del v varovalnem cestnem pasu in del, ki lahko vplivajo na varnost cestnega prometa, ter mnenje na podlagi 52. člena tega odloka za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti, ki neposredno vplivajo na odvijanje prometa, štejejo za projektne pogoje in z njimi povezana soglasja k projektnim rešitvam po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 032-0004/2011-5

 

 

Datum: 28.03.2011

 

 

Občina Žetale

 

 

Župan Anton BUTOLEN l.r.