New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A, 80/20-ZIUOOPE; ZLS), 37. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/19) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 15. redni seji, dne 27. 10. 2021, sprejel

 

SKLEP

O VIŠINI LETNE NAJEMNINE ZA NAJETE GROBOVE IN UPORABO MRLIŠKE VEŽICE TER

O VIŠINI GROBNINE ZA RAZTROS PEPELA

 

I.

Višina letne grobnine za posamezne zvrsti grobov je naslednja:

1. za enojni grob:                        18,27 EUR + DDV

2. za dvojni grob:                        29,25 EUR + DDV

3. za pokončni žarni grob:            18,27 EUR + DDV

4. za žarni grob:                          10,97 EUR + DDV

Napis na plošči žarnega groba po vzoru obstoječih napisov je strošek najemnika.

 

II.

Grobnina za prostor za raztros pepela znaša 29,25 EUR + DDV in se plača v enkratnem znesku ob prijavi pokopa.

 

III.

Višina najemnine za uporabo vežice je naslednja:

1. za klasični pogreb:                   50,00 EUR z DDV

2. za žarni pogreb:                      35,00 EUR z DDV

 

IV.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini letne najemnine za najete grobove in uporabo mrliške vežice ter o višini kupnine za pokončni žarni grob (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/11).

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 301-0002/2021

Datum: 27. 10. 2021

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan