New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18) in 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) je Občinski svet Občine Vojnik na 7. seji dne, 12.9.2019 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA

OBČINE VOJNIK ZA LETO 2019

 

1. člen

V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/2018) se 2. člen spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

8.006.686

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7.124.147

70

DAVČNI PRIHODKI

5.780.168

700

Davki na dohodek in dobiček

5.261.828

703

Davki na premoženje

353.140

704

Domači davki na blago in storitve

165.200

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

1.343.979

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.064.196

711

Takse in pristojbine

9.000

712

Globe in druge denarne kazni

20.050

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

5.000

714

Drugi nedavčni prihodki

245.733

72

KAPITALSKI PRIHODKI

77.200

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

72.200

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

5.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

805.339

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

762.347

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

42.992

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

9.275.935

40

TEKOČI ODHODKI

2.537.983

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

857.846

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

135.428

402

Izdatki za blago in storitve

1.382.309

403

Plačila domačih obresti

12.400

409

Rezerve

150.000

41

TEKOČI TRANSFERI

3.045.424

410

Subvencije

79.482

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.244.515

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

265.989

413

Drugi tekoči domači transferi

1.455.438

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.487.628

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.487.628

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

204.900

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

151.900

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

53.000

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-1.269.249

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

6.110

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

6.110

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

6.110

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

6.110

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

148.922

50

ZADOLŽEVANJE

148.922

500

Domače zadolževanje

148.922

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

242.000

55

ODPLAČILA DOLGA

242.000

550

Odplačila domačega dolga

242.000

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-1.356.217

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-93.078

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.269.249

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

1.358.990

 

2. člen

Spremi se 3. člen, ki glasi:

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Zakona o uravnoteženju javnih financ, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti, ki so tudi odredbodajalci; odredbodajalec je lahko tudi od predsednika pooblaščena oseba.  Predsednik krajevne skupnosti je odgovoren, da se finančni načrt krajevne skupnosti uskladi s sprejetim proračunom, spremembami proračuna ali rebalansom občine v roku 45 dni od sprejetja.

 

3. člen

Spremeni se prvi odstavek 10. člena in glasi:

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 148.922 € v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Navedena zadolžitev je v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin, ki občinam za namen investicij dodeljuje brezobrestni povratni del sredstev, ki se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10. a člena ZFO-1. Občina Vojnik se bo zadolžila za projekt št. OB139-14-0014 Izgradnja vrtca Frankolovo, ki je planiran v Načrtu razvojnih  programov za obdobje 2019-2022 in na proračunski postavki  4030951.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0026/2018-29

Datum:  12.9.2019

 

 

Občina Vojnik

 

Branko Petre, župan