New Page 2

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93 in dopolnitve), 29.člena zakona o javnih financah (Ur.l.RS. štev.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2007) je občinski svet Občine Radenci na 9. redni seji dne 29.11.2007 sprejel

 

 

 

 

 

Odlok

 

 

o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2007

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu Občine Radenci za leto 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2007) se druga točka 2. člena spremeni tako da se glasi:

 

  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/

Podskupina kontov                                                                                                                       v evrih

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.574.608

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.404.340

 

70

DAVČNI PRIHODKI

2.886.582

 

700

Davek na dohodek in dobiček

2.391.249

 

703

Davki na premoženje

303.279

 

704

Domači davki na blago in storitev

192.054

 

71

NEDAVČNI PRIHODKI

517.758

 

710

Udelež.na dobičku in doh.od premož.

219.662

 

711

Takse in pristojbine

2.000

 

712

Denarne kazni

300

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

31.816

 

714

Drugi nedavčni prihodki

263.980

 

72

KAPITALSKI PRIHODKI

81.540

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

5.030

 

722

Prihodki od prodaje zemlj. in nemat. pr.

76.510

 

73

PREJETE DONACIJE

2.216

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

2.216

 

74

TRANSFERNI PRIHODKI

86.512

 

740

Transfer.prih.iz drugih javnofin.instit.

86.512

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

3.122.613

 

40

TEKOČI ODHODKI

906.354

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

195.947

 

401

Prispevki delodajalca za soc.varnost – skupaj

33.174

 

402

Izdatki za blago in storitve

662.373

 

403

Plačilo domačih obresti

3.360

 

409

Rezerve

11.500

 

41

TEKOČI TRANSFERI

1.435.440

 

410

Subvencije

20.400

 

411

Transferi posameznikom in gospodinstvom

657.827

 

412

Transf. neprofitnim organiz. in ustanovam

154.692

 

413

Drugi tekoči domači transferi

602.521

 

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

575.192

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

575.192

 

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                                            

205.627

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

60.453

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                                               

145.174

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)                   

451.995

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

7.569

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

7.569

 

750

Prejeta vračila danih posojil

7.569

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

313.970

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DEL.

313.970

 

440

Dana posojila  

1.000

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

312.970

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

-306.401

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

 

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

26.050

 

55

ODPLAČILA  DOLGA

26.050

 

550

Odplačila domačega dolga

26.050

 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 119.544  

119.544

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-26.050

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)                                                                   

-451.995

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.PRETEKLEGA LETA

95.301

 

 

 

 

 

 

 

Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov in posebni del občinskega proračuna – odhodki – sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter programski klasifikaciji ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

(uveljavitev odloka)

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Št. 415-00005/2007

 

 

Radenci, 30.11.2007

 

 

 

 

 

 

Občina Radenci

 

Župan MIhale Petek