New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 37/97, 54/99 in 125/04) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 16. 12. 2009 sprejel

S K L E P

o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2010

1.

Vrednost točke za izračun komunalne takse iz 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče v letu 2010 znaša 0,083 EUR.

2.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010.

3.

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2009 (Uradni list RS, št. 137/09).

 

Št. 42600-0330/2009

Zreče, dne 17. decembra 2009

 

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.