New Page 1

Na podlagi čl. 69., 70., 71. in 72. Statuta občine Nazarje je občinski svet občine Nazarje na 20. seji, dne 30. 1. 1997 sprejel sledeč

ODLOK

o spremembi Odloka o določitvi gospodarskih javnih služb v občini Nazarje

1. člen

Člen 8. se spremeni in poslej glasi: Javno podjetje z odlokom ustanovi ali s sklepom soustanovi občinski svet.

3. člen

Ta sprememba stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.

 

Številka: 068­1/95­96­20

Datum: 31. 1. 1997

PREDSEDNIK

OBČINSKEGA SVETA

OBČINE NAZARJE

Pavel BITENC, l.r.