New Page 2

Številka: 032-3/2018-17

Datum: 8. 12. 2021

 

Na podlagi 26. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/2018) ter 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Rogašovci (Uradne glasilo slovenskih občin št. 29/2018),

 

sklicujem

 

16. redno sejo Občinskega sveta občine Rogašovci, ki

BO V ČETRTEK 16. 12. 2021 ob 18.00 URI

V Kulturni dvorani občine Rogašovci, Sveti Jurij 13 b

 

 

DNEVNI RED

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.

3. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci (zapisnik).

4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2021 (gradivo).

5. Pobude in vprašanja.

6. Razno.

 

 

Občina Rogašovci

 

Edvard Mihalič, župan