New Page 2

Št. 430-18/2013

Ob-3419/13

 

Na podlagi določila drugega odstavka 44. člena Zakona o socialnem varstvu /ZSV/ (Uradni list RS, št. 2/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 42. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), Pravilnika o koncesijah na področju social­nega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11) in 15. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2013) Občina Dornava objavlja

javni razpis

za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Dornava

1. Naročnik (koncedent): Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.

2. Objava odločitve o podelitvi koncesije: Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opra­vljanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2013).

3. Predmet, narava ter obseg in območje izvajanja koncesije

Predmet koncesije je opravljanje javne službe po­moči družini na domu v Občini Dornava, ki obsega soci­alno oskrbo na domu (alt. mobilno pomoč).

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičen­cem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, inva­lidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s kate­rimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Storitve socialne oskrbe na domu se prilagodijo potrebam posameznega upravičenca in obsegajo na­slednje sklope opravil:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor so­dijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih orto­pedskih pripomočkov;

– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor so­dijo naslednja opravila; vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informira­nje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripra­va upravičenca na institucionalno varstvo.

Koncedent razpisuje koncesijo za opravljanje javne službe pomoči družini na domu za okvirno do 1500 ur letno.

V skladu z določilom 7. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Dornava (Ura­dno glasilo slovenskih občin, št. 24/2013) koncedent razpisuje eno koncesijo na območju naselij Bratislav­ci, Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku, Žamenci v Občini Dornava.

4. Začetek in predviden čas trajanja koncesijskega razmerja

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom pogod­be o koncesiji. Koncesionar mora začeti opravljati javno službo v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o koncesiji.

Koncesija se podeljuje za določen čas 10 let z mo­žnostjo podaljšanja.

Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila pogodba o koncesiji.

5. Postopek izbire koncesionarja: izbira koncesio­narja se bo opravila po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja javno-zasebno partnerstvo ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja gospodarske javne službe in v skladu z navodilom ponudnikom za izdelavo ponudb.

6. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje kon­cesija

Uporabniki storitev so upravičenci do socialne oskr­be na domu. To so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano po­močjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucio­nalno varstvo v zavodu, drugi družini ali v drugi organi­zirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:

– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali poja­vov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbe­nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življe­nja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo v domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez obča­sne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v tele­snem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

(alt. Uporabniki storitev so upravičenci do mobil­ne pomoči. To so otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, katerim ta oblika storitve nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ali instituci­onalno varstvo in pri katerih je s to pomočjo možno pri­čakovati ublažitev stanja oziroma ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti.)

7. Delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se ureja­jo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.

8. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne doku­mentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dosto­pna na uradni spletni strani Občine Dornava, www.dorna­va.si v Katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: “Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila” in na sedežu Občine Dor­nava v času uradnih ur občinske uprave Občine Dornava.

9. Kraj in rok za predložitev prijave in pogoji za nji­hovo predložitev

Ponudnik morajo svoje prijave osebno ali priporo­čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.

Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: “Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za opravlja­nje javne službe pomoč družini na domu”.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 4. 9. 2013, do 12. ure.

10. Vsebina ponudbe

Ponudnik mora oddati ponudbo na obrazcih v razpi­sni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.

Naročnik (koncedent) bo ocenjeval in izbiral izključ­no le veljavne ponudbe. Veljavne bodo tiste ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne.

Ponudba je pravočasna, če je osebno oddana ozi­roma če prispe po pošti na naslov koncedenta do datu­ma in ure, določene v tem javnem razpisu. Vse nepravo­časno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v pri­meru dostave kurirske službe) bodo izločene in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spre­minja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z oznako »Do­polnitev ponudbe«.

Veljavnost ponudbe mora biti najmanj devetdeset dni.

Ponudba je popolna:

– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane po­goje,

– če je podana za razpisano krajevno območje iz­vajanja storitev,

– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.

11. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju

Javno službo Pomoč družini na domu v Občini Dornava lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje nasle­dnje pogoje:

– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrira­na za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije ozi­roma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, ka­drov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija,

– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,

– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so do­ločeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora izja­ve predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogo­jev: pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.

12. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji za predložitev skupne vloge so določeni v razpisni dokumentaciji.

13. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo eko­nomsko najugodnejše ponudbe.

14. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja prijav: vse prispele prijave se bodo odpirale na javnem odpi­ranju, ki bo potekalo dne 4. 9. 2013 na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, v prostorih sejne sobe Občine Dornava ob 13.30.

15. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz­idu javnega razpisa: kandidati bodo obveščeni o izidu javnega razpisa z izdajo upravne odločbe o podelitvi koncesije, ki jo bo izdal pristojni organ občine v roku 30 dni od odpiranja ponudb.

16. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Vse dodatne informacije lahko zainteresira­ni ponudniki dobijo pri kontaktni osebi Nataliji Marin, tel. 02/754-01-10, e-pošta: natalija@dornava.si, v času uradnih ur občinske uprave Občine Dornava.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani ponudniki po­sredovati po e-pošti na naslov: natalija@dornava.si.

Koncedent bo vse odgovore na zastavljena vprašanja objavil na uradni strani Občine Dornava: www.dornava.si v Katalogu informacij javnega značaja Občine Dornava pod rubriko: “Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila”.

17. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen­tacije

Naročnik (koncedent) si pridružuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki “dopolnila” objavljena na uradni strani Občine Dornava: www.dornava.si v Katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: “Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne raz­pise/naročila”. Naročnik (koncedent) bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma spre­memb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za prijavo se pravice in obveznosti naročnika (koncedenta) in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav.

18. Program opravljanja dejavnosti javne službe: ponudnik mora k prijavi predložiti podroben program dela izvajanja storitve, ki je predmet javnega razpisa.

19. Sklenitev pogodbe o koncesiji: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti pogodbo o koncesiji za opravljanje javne službe v roku 15 dni po dokončnosti upravne od­ločbe o izbiri koncesionarja.

Občina Dornava