New Page 2

 

Na podlagi 1. odstavka 125. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo: v na­daljevanju ZJN), Uredbe o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 84/04) in Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99, 05/01 in 10/02) izdajam

 

 

N A V O D I L O

za oddajo javnih naročil male vrednosti

 

 

I. Splošne določbe

 

 

1. člen

 

 

To navodilo določa obvezna ravnanja naročnika Občine Lovrenc na Pohorju pri oddaji javnih naročil male vrednosti. Javna naročila male vrednosti so tista naročila, ki presegajo 2 % vred­nosti iz 1. odstavka 124. člena ZJN ( blago in storitve 200.000,00 SIT, gradnje 400.000,00 SIT).

 

 

Za naročila pod vrednostjo, opredeljeno v prvem odstavku tega člena se vodijo le evidence o njihovi oddaji, ki obsegajo navedbo predmeta vrednosti javnega naročila.

 

 

2. člen

 

 

Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik pri nabavi blaga, izvedbi storitev in gradenj, ravnati gospodarno glede na namen, predmet in vrednosti javnega naročila.

 

 

3. člen

 

 

Zainteresiranim ponudnikom mora biti omogočeno sodelovanje v postopku, ne glede na to, ali ga je naročnik povabil k oddaji ponudb ali ne. Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov na podlagi vnaprej določenih pogojev.

 

 

V vseh postopkih imajo ponudniki pravico zahtevati informacijo o poteku in izidu postopka.

 

 

4. člen

 

 

Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male vrednosti obsega:

 

 

1. sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti (OBR-A),

 

 

2. povabilo k oddaji ponudbe (OBR-B),

 

 

3. ponudba (OBR-C),

 

 

4. predračun (OBR-D),

 

 

5. izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-E),

 

 

6. obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti (OBR-F),

 

 

7. predlog za izdajo naročilnice (OBR-G),

 

 

8. poročilo o oddaji javnega naročila male vrednosti (OBR-H).

 

 

5. člen

 

 

Oddaja javnega naročila male vrednosti se izvaja po enostav­nem postopku in po postopku zbiranja ponudb.

 

 

Enostavni postopek se uporablja za javna naročila male vred­nosti, ki ne presegajo 10 % vrednosti iz 1. odstavka 124. člena ZJN. Za ostala javna naročila male vrednosti se uporablja postopek zbiranja ponudb.

 

 

Enostavni postopek se izvaja z uporabo naročilnice, postopek zbiranja ponudb pa se vedno zaključi s sklenitvijo pogodbe.

 

 

6. člen

 

 

Oddaja naročil male vrednosti se izvaja pisno.

 

 

Naročnik lahko po zaključku zbiranja ponudb izvede pogajanja z vsemi ponudniki. O tem jih pisno obvesti in enakovredno izvede pogajanja. Po opravljenih pogajanjih naročnik sprejme odločitev.

 

 

7. člen

 

 

Ponudniki dokazujejo izpolnjevanje pogojev s pisnimi izjavami, in sicer s predložitvijo izpolnjenega obrazca (OBR-E).

 

 

8 .člen

 

 

Naročnik v postopku zbiranja ponudb s sklepom določi od­govorno osebo, odgovorno za izvedbo oddaje javnega naročila male vrednosti, ki mora zagotoviti zlasti: opredelitev predmeta, določitev ocenjene vrednosti, pripravo razpisne dokumentacije (če in v obsegu kot je to potrebno) in pravilnost izvedbe oddaje javnega naročila male vrednosti.

 

 

V enostavnem postopku je odgovorna oseba določena s podpisom predloga za izdajo naročilnice.

 

 

9. člen

 

 

Naročnik v vsakem postopku posebej določi merilo za izbor, ki je lahko najnižja cena ali ekonomsko najugodnejša ponudba.

 

 

II. Oddaja naročila po enostavnem postopku (blago in storitve 200.000,00 - 1.000.000,00 SIT, gradnja 400.00,00 – 2.000.000,00 SIT)

 

 

10. člen

 

 

Enostavni postopek poteka po naslednjih fazah:

 

 

1. predlog za izdajo naročilnice (OBR-G), iz katerega mora iz­hajati način preverjanja cene ali izvedbe ocenjevanja v prime­ru uporabe merila ekonomsko najugodnejše ponudbe (pisno, na elektronski način, preko telefona in podobno) ter imena in naslove ponudnikov, pri katerih so se preverjala uporabljena merila,

 

 

2. izdaja naročilnice.

 

 

11. člen

 

 

Dokumentacija o oddaji naročila po enostavnem postopku mora vsebovati vse listine ter druge dokumente pomembne za postopek in odločitev naročnika. Dokumentacija mora vsebovati tudi kopijo izdane naročilnice, saj se ta postopek vedno zaključi z izdajo naročilnice.

 

 

III. Oddaja naročila po postopku zbiranja ponudb (blago in storitve 1.000.000,00 – 10.000.000,00 SIT, gradnje 2.000.000,00 – 20.000.000,00 SIT)

 

 

12. člen

 

 

Postopek zbiranja ponudb poteka po naslednjih fazah:

 

 

1. sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti (OBR-A),

 

 

2. povabilo k oddaji ponudbe (OBR-B),

 

 

3. ponudba (OBR-C),

 

 

4. predračun (OBR-D),

 

 

5. izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-E),

 

 

6. obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti (OBR-F),

 

 

7. poročilo o oddaji javnega naročila male vrednosti (OBR-H),

 

 

8. sklenitev pogodbe

 

 

13. člen

 

 

Dokumentacija o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb mora vsebovati vse originalne listine ter druge dokumente pomembne za postopek in odločitev naročnika. Dokumentacija mora vsebovati kopijo pogodbe, saj se ta postopek vedno zaključi s sklenitvijo pogodbe.

 

 

IV. Končna določba

 

 

14. člen

 

 

To navodilo prične veljati z dnem, ko ga podpiše župan. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za oddajo naročil male vrednosti z dne 14. 2. 2003.

 

 

Datum: 29. september 2004

Župan Občine Lovrenc na Pohorju

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.