New Page 1

 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVBO-1B) ter 31. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, štev. 12/04, 18/07, 13/08) je župan občine Kungota dne 19. februarja 2009 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja v Sp. Kungoti – Gradiška II

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se začnejo pripravljati spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja v Sp. Kungoti – Gradiška II (MUV, št. 38/84) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN).

 

 

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi.

 

 

Pripravljavec: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota.

 

 

Naročniki: Ivanka BERTONCELJ, K mlinu, 2000 Maribor, Andrej VUICA, Gradiška 239, 2211 Pesnica pri Mariboru, Kristina VUJICA, Gradiška 193, 2211 Pesnica pri Mariboru in Nataša VUJICA HERCOG, Kopitarjeva 11, 2000 Maribor.

 

 

Načrtovalec: URBIS d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor.

 

 

2. člen

 

 

(območje obdelave, ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)

 

 

Območje obdelave:

 

 

- Gradiška (604): 503/4, 503/9, 503/10, 503/11, 503/12, 504/28, 504/29, 504/30, 504/31, 504/32, 512/25, 512/26, 512/27, 512/28, 512/29 in 504/14-del.

 

 

Območje obdelave obsega površine na jugozahodnem delu ureditvenega območja naselja Gradiška II.

 

 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN lahko poseže tudi izven tega ureditvenega območja za načrtovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture.

 

 

Ocena stanja:

 

 

Zemljišče, ki ga bodo urejale spremembe in dopolnitve ZN, je opredeljeno kot stavbno zemljišče. V veljavnem zazidalnem načrtu so na njem opredeljene površine za potrebe individualne stanovanjske gradnje, površine za potrebe vrtca in površine za gradnjo obrtnih delavnic .

 

 

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN:

 

 

Naročniki želijo na območju obdelave pripraviti dokumentacijo za gradnjo enostanovanjskih stavb. Te želje so prinesle odstopanja in optimizacije novih objektov, ki se razlikujejo od urbanističnih smernic obstoječega ZN, zaradi česar je potrebno ZN spremeniti in dopolniti.

 

 

3. člen

 

 

(predmet sprememb in dopolnitev ZN)

 

 

Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve občinskega prostorska akta – »Zazidalnega načrta za del naselja Spodnja Kungota – Gradiška II« (objavljen v MUV št. 38/84), s katerimi se bo urejal del območja v naselju Gradiška II.

 

 

Celotno območje, za katerega je predvidena izdelava sprememb in dopolnitev ZN, meri cca. 13 344 m2. Smernice in izhodišča za urbanistično oblikovanje so podane v planskih aktih občine.

 

 

Na območju, ki je predmet obdelave, se načrtuje gradnja 15 enostanovanjskih objektov s spremljajočimi ureditvami ter potrebno infrastrukturo.

 

 

4. člen

 

 

(nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci)

 

 

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja so:

 

 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,

 

 

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova

 

 

61, 1000 Ljubljana,

 

 

3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Maribor,

 

 

4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje Ljubljana, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, 2000 Maribor,

 

 

5. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, 2000 Maribor,

 

 

6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

 

 

7. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000 Maribor,

 

 

8. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor,

 

 

9. Mariborski vodovod, Jadranska c. 28, 2000 Maribor,

 

 

10. Nigrad d.d., Zagrebška ul. 30, 2000 Maribor

 

 

11. KRS Rotovž, Cankarjeva ul. 6, 2000 Maribor,

 

 

12. Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.

 

 

Pripravljavec pridobi tudi odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Direktorata za okolje, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).

 

 

Osnutek sprememb in dopolnitev ZN načrtovalec skupaj s pozivom za pridobi tev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.

 

 

Šteje se, da nosilci urejanja prostora nimajo smernic, v kolikor jih ne podajo v 30 dneh od prejetja osnutka sprememb in dopolnitev ZN.

 

 

Predlog sprememb in dopolnitev ZN načrtovalec skupaj s pozivom za pridobitev mnenj pošlje nosilcem urejanja prostora. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja ne podajo, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

 

 

Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi od drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v tem postopku.

 

 

5. člen

 

 

(postopek in terminski plan sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN)

 

 

Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:

 

 

- objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN v Medobčinskem uradnem vestniku,

 

 

- izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 15 dni po objavi sklepa,

 

 

- pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljevanju: ministrstvo), ali je potrebno izvesti CPVO – 30 dni od prejema osnutka sprememb in dopolnitev ZN oziroma skladno z veljavno zakonodajo,

 

 

- priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev – 15 dni po pridobitvi smernic,

 

 

- izdelava okoljskega poročila za dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN, če je zahtevana CPVO – 30 dni po izbiri izdelovalca okoljskega poročila,

 

 

- dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN in okoljsko poročilo se pošljeta na ministrstvo – 8 dni,

 

 

- ministrstvo po pridobitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN najkasneje v 45 dneh obvesti pripravljavca o ustreznosti okoljskega poročila in poda mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN na okolje,

 

 

- priprava besedila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN (najmanj 7 dni pred začetkom razgrnitve) in objava na krajevno običajen način in v svetovnem spletu – 15 dni,

 

 

- javna razgrnitev traja najmanj 30 dni,

 

 

- v času javne razgrnitve se opravi javna obravnava, župan pa v tem času posreduje dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN Občinskemu svetu v prvo obravnavo,

 

 

- predaja pripomb načrtovalcu sprememb in dopolnitev ZN – 8 dni po končani javni razgrnitvi in nemudoma po prvi obravnavi na Občinskem svetu,

 

 

- načrtovalec pripravi stališča do pripomb – 15 dni po prejemu,

 

 

- pripravljavec pregleda stališča do pripomb in jih posreduje županu – 8 dni,

 

 

- župan potrdi stališča do pripomb – 8 dni po prejemu,

 

 

- priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN in dopolnjenega okoljskega poročila (če je zahtevana CPVO) – 15 dni po potrditvi stališč,

 

 

- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog sprememb in dopolnitev ZN in odločbe ministrstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN na okolje

 

 

– 30 dni,

 

 

- priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN – 15 dni po pridobitvi odločbe ministrstva,

 

 

- priprava gradiva za drugo obravnavo na Občinskem svetu – 15 dni po prejemu dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev ZN,

 

 

- Občinski svet sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah ZN v drugi obravnavi – po prejemu gradiva,

 

 

- priprava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN in objava v Medobčinskem uradnem vestniku – 8 dni,

 

 

- načrtovalec pripravi končni elaborate – 8 dni po objavi odloka.

 

 

Zgoraj navedeni terminski plan je okviren ter se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.

 

 

Roki faz, ki niso v pristojnosti Občine Kungota, so odvisni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.

 

 

6. člen

 

 

(obveznosti naročnika in načrtovalca)

 

 

Vse obveznosti v zvezi s financiranjem postopkov in gradiv potrebnih za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN nosi naročniki.

 

 

Naročniki v pogodbenem razmerju z izbranim načrtovalcem morajo zagotoviti, da bo izbrani načrtovalec izdelal naslednja gradiva in opravil naslednje storitve:

 

 

- v eni analogni kopiji za faze obravnave na občinskem svetu,

 

 

- v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,

 

 

- v potrebnem številu za javno razgrnitev in javno obravnavo,

 

 

- elaborirana gradiva za obravnave na Občinskem svetu,

 

 

- končni elaborat – v 5 izvodih

 

 

Izvajalec preda gradivo za vsako fazo tudi zavarovano na CD.

 

 

Grafične podatkovne sloje mora izvajalec predati naročniku na CD v obliki, kot jo zahteva Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov, in sicer:

 

 

- karte morajo biti ločene od legend,

 

 

- legende morajo biti v formatu JPG z ločljivostjo 150 dpi,

 

 

- karte morajo biti v formatu TIF ali JPG z ločljivostjo 300 dpi,

 

 

- karte morajo biti orientirane proti severu,

 

 

- v karti mora biti vsebovan tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),

 

 

- meja območja obdelave mora biti zajeta v enem sloju v vektorski obliki, v formatu TAB, SHP ali DWG.

 

 

Tekstualni del naloge preda izvajalec v formatu PDF ali DOC.

 

 

Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi in sejah Občinskega sveta – kot poročevalca.

 

 

7. člen

 

 

(veljavnost sklepa)

 

 

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in na spletnih straneh Občine Kungota. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju pripravljavec pošlje sklep v vednost Ministrstvu za okolje in prostor.

 

 

Številka: 3505-04/2008

 

 

Datum: 19. februar 2009

 

 

Župan Občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.