New Page 2

 

Na podlagi prvega odstavka 36. člena zakona o lokalni samoupravi - uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta občine Cirkulane je Občinski svet občine Cirkulane, na 14. redni seji, dne 13.2.2008 sprejel

 

 

 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 

 

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE CIRKULANE

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

V Poslovniku občinskega sveta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2007 ) se v prvem odstavku v prvem odstavku 31. člena na koncu stavka za besedama »more udeležiti« dodajo besede: » ter da se seje snemajo na magnetogram oziroma avdio-video zapis«.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

V drugem odstavku 55. člena se za besedo »magnetogram« dodajo besede: »ali avdio-video zapis«.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

V tretjem odstavku 55. člena se za besedo »magnetogram« dodajo besede»oziroma avdio-video zapis«.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

V četrtem odstavku 55. člena se za besedami »del magnetograma« dodajo besede»oziroma del avdio-video zapisa«.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Štev.:007-13/2007

 

 

Datum:13.2.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec