New Page 1

 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 24/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 26. 6. 2001 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa.

 

 

2. člen

 

 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

 

 

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

 

 

3. člen

 

 

Lokalne ceste so:

 

 

– ceste med naselji v Občini Moravske Toplice in ceste med naselji v Občini Moravske Toplice in naselji sosednjih občin;

 

 

– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

 

 

4. člen

 

 

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji sosednjih občin so:

 

 

 

 

5. člen

 

 

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:

 

 

– mestne in krajevne ceste (LK)

 

 

 

 

6. člen

 

 

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

 

 

pdf Javne poti (JP)

 

 

7. člen

 

 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347-06-144/98-03/Brank z dne 2. 6. 1998.

 

 

8. člen

 

 

S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 4/99).

 

 

9. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 344-01/01-10

 

 

Moravske Toplice, dne 26. junija 2001.

 

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l.r.