New Page 1

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03, 84/06) je župan Občine Bled sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05, 33/07), ureditvena enota H – 4 (Bellevue – rezervat za dolgoročni razvoj) in ureditvena enota Z 4 (Park pod Bellevuejem)

1. člen

Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu se javno razgrne v prostorih Občine Bled.

2. člen

Javna razgrnitev bo trajala v času od 4. 5. 2007 do 4. 6. 2007.

3. člen

V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi, organizacije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, ali na elektronski naslov obcina@bled.si.

4. člen

Javna obravnava

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 30. 5. 2007, ob 16. uri v spodnji sejni dvorani Občine Bled.

 

Št. 3505-15/2006

Bled, dne 18. aprila 2007

Župan Občine Bled

Janez Fajfar l.r.