New Page 3

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – pop., 41/07 – pop., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSvarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16), je Občinski svet Občine Zreče na 16. redni seji dne 6.12.2017 sprejel

 

SKLEP

O IZDAJI SOGLASJA K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI ZREČE

 

1. člen

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Lambrechtov dom Slovenske Konjice in znaša:

·  za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v višini 17,10 EUR na efektivno uro,

·  za dneve opravlja storitve na nedeljo in državni praznik v višini 19,90 EUR na efektivno uro.

 

2. člen

Cena storitve pomoč družini na domu se pokrije iz proračuna Občine Zreče:

·  za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v višini 12,38 EUR na efektivno uro,

·  za dneve opravljanja storitve na nedeljo in državni praznik v višini 11,70 EUR na efektivno uro.

·  Cena storitve pomoč na domu za uporabnika tako znaša:

·  za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v višini 4,72 EUR na efektivno uro,

·  za dneve opravljanja storitve na nedeljo in državni praznik v višini 8,20 EUR na efektivno uro.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2018 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, št. 12202-0005/2012-5, z dne 6.12.2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2012).

 

Številka: 12202-0005/2017-5

Datum: 7.12.2017

 

 

Občina Zreče

 

Boris Podvršnik, župan