New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je občinski svet na 12. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna Občine Borovnica za leto 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2011 ter njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Proračun Občine Borovnica za leto 2011 je bil realiziranih v naslednjih zneskih:

-------------------------------------------------------------

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     v EUR

-------------------------------------------------------------

      Skupina/Podskupina kontov/Konto             Realizacija

                                                         2011

-------------------------------------------------------------

      I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           2.814.977

      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                       2.635.348

70    DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)             2.328.581

      700 Davki na dohodek in dobiček               2.118.295

      703 Davki na premoženje                         134.218

      704 Domači davki na blago in storitve            76.068

      706 Drugi davki                                       0

71    NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)         306.767

      710 Udeležba na dobičku in dohodki od

      premoženja                                      195.823

      711 Takse in pristojbine                          1.783

      712 Denarne kazni                                 5.453

      713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         3.969

      714 Drugi nedavčni prihodki                      99.739

72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                64.355

      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         8.100

      721 Prihodki od prodaje zalog                         0

      722 Prihodki od prodaje zemljišč in

      neopredmetenih dolgoročnih sredstev              56.255

73    PREJETE DONACIJE (730+731)                        7.580

      730 Prejete donacije iz domačih virov             7.580

      731 Prejete donacije iz tujine                        0

74    TRANSFERNI PRIHODKI (740)                       107.694

      740 Transferni prihodki iz drugih

      javnofinančnih institucij                       107.694

      II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              2.947.868

40    TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)            839.700

      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           155.610

      401 Prispevki delodajalcev za socialno

      varnost                                          28.705

      402 Izdatki za blago in storitve                639.959

      403 Plačila domačih obresti                           0

      409 Rezerve                                      15.426

41    TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)        1.075.056

      410 Subvencije                                   19.325

      411 Transferi posameznikom in

      gospodinjstvom                                  706.480

      412 Transferi neprofitnim organizacijam in

      ustanovam                                       129.622

      413 Drugi tekoči domači transferi               219.629

      414 Tekoči transferi v tujino                         0

42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                     908.962

      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          908.962

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)               124.150

      431 Investicijski transferi pravnim in

      fizičnim osebam, ki niso proračunski

      uporabniki                                       60.000

      432 Investicijski transferi proračunskim

      uporabnikom                                      64.150

      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

      (I.-II.)                                       –132.891

-------------------------------------------------------------

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV

-------------------------------------------------------------

      IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           882

75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                       882

      750 Prejeta vračila danih posojil                     0

      751 Prodaja kapitalskih deležev                       0

      752 Kupnine iz naslova privatizacije                882

      V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

      DELEŽEV (440+441+442+443)                         1.023

44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

      DELEŽEV                                           1.023

      440 Dana posojila                                     0

      441 Povečanje kapitalskih deležev in

      naložb                                                0

      442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

      privatizacije                                     1.023

      443 Povečanje namenskega premoženja v

      javnih skladih in drugih osebah javnega

      prava, ki imajo premoženje v svoji lasti              0

      VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             –141

-------------------------------------------------------------

C.    RAČUN FINANCIRANJA

-------------------------------------------------------------

      VII. ZADOLŽEVANJE (500)                               0

50    ZADOLŽEVANJE                                          0

      500 Domače zadolževanje                               0

      VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                           0

55    ODPLAČILA DOLGA                                       0

      550 Odplačila domačega dolga                          0

      IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA

      RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             –133.032

      X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                     0

      XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      132.891

-------------------------------------------------------------

      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.

      PRETEKLEGA LETA

      9009 Splošni sklad za drugo                     142.877

-------------------------------------------------------------

4. člen

Presežek odhodkov nad prihodki v znesku 133.032 EUR se prenese v proračun za leto 2012.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0003/2012-1

Borovnica, dne 31. maja 2012

Župan

Občine Borovnica

Andrej Ocepek l.r.