New Page 1

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 12. redni seji dne 1. 3. 2000 sprejel

SPREMEMBO IN DOPOLNITEV STATUTA

Občine Bled

1. člen

V statutu Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) se v 6. členu drugi in tretji odstavek spremenita, tako da glasita:

Zastava občine je belo modre barve z grbom Občine Bled. Barvi zastave si sledita po tem vrstnem redu: modra, bela, modra. Vsaka barva zavzema po dolžini tretjino zastave. Grb je v sredini zastave. Ščit grba je obrobljen z zlato barvo.

Grb Občine Bled je oblikovan na ovalnem ščitu. Desni del grba predstavlja Blejski otok z romansko cerkvico Marijinega vnebovzetja. Levi del grba predstavlja grad s stolpom in grajskim obzidjem na skali. Spodnji del grba pa predstavlja Blejsko jezero.

2. člen

Občinski svet mora v roku 3 mesecev po sprejetju teh sprememb statuta, sprejeti spremembe odloka o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled (Uradni list RS, št. 17/96).

3. člen

Ta sprememba in dopolnitev statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 01503-2/99

Bled, dne 1. marca 2000.

Župan Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.