New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski svet Občine Vojnik na 2. redni seji dne 30. 11. 2006 sprejme

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05, 88/06) se 9. člen spremeni, tako da se glasi:

»Vrtec Mavrica Vojnik se lahko zadolži do višine 13,500.000 SIT; zadolžitev za ostale pravne osebe javnega sektorja (javni zavodi in javna podjetja) na ravni občine ni planirana.

Zadolžitev se lahko izvede po predhodni pridobitvi soglasja k zadolžitvi s strani občinskega sveta.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 03200-0031/2006-9-30

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 5. decembra 2006

Benedikt Podergajs l.r.