New Page 2

Na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99, 01/01, 3/02 in 4/03) je občinski svet na 7. redni seji dne 28. 11. 2007  sprejel naslednji

SKLEP

O VREDNOSTI GRADBENE CENE STANOVANJSKIH HIŠ, STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČNIN V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1. člen

S tem sklepom se določa gradbena cena koristne stanovanjske  površine, ki je element za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin.

 

Povprečna gradbena cena za m2  stanovanjske površine na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2008  znaša za:

-        naselje Cerklje 778,05 EUR

-        ostala naselja   746,95 EUR

2. člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. 01. 2008.

 

Številka: 032-10/2006-59

Datum:   29. 11. 2007

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.