New Page 3

 

 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Zreče na 8. redni seji dne, 16.12.2015 sprejel

 

 

 

STATUT

 

OBČINE ZREČE

 

 

 

1.     člen

 

(vsebina statuta)

 

(1) Ta statut ureja:

 

1.   Status občine, ustanovitev ožjih delov občine in njihov status ter uresničevanje lokalne samouprave v občini;

 

2.   Naloge občine in njenih ožjih delov;

 

3.   Organizacijo občine:

 

3.1.                Skupne določbe,

 

3.2.                Občinski svet,

 

3.3.                Župana,

 

3.4.                Nadzorni odbor občine,

 

3.5.                Druge organe občine;

 

4.   Ožje dele občine;

 

5.   Neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini:

 

5.1.                Zbor občanov,

 

5.2.                Referendum o splošnem aktu občine,

 

5.3.                Svetovalni referendum,

 

5.4.                Druge referendume,

 

5.5.                Ljudsko iniciativo;

 

6.   Občinske javne službe;

 

7.   Sodelovanje občine z drugimi občinami;

 

8.   Premoženje in financiranje občine;

 

9.   Splošne in posamične akte občine:

 

9.1.                Splošne akte občine,

 

9.2.                Posamične akte občine;

 

10. Prehodne in končne določbe in druge določbe, pomembne za delovanje občine.

 

(2) V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

 

 

1.         Status občine, ustanovitev ožjih delov občine in njihov status ter uresničevanje lokalne samouprave v občini

 

 

 

2.     člen

 

(območje, ime in sedež občine)

 

(1) Občina Zreče (v nadaljevanju: občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:

 

Bezovje nad Zrečami, Boharina, Bukovlje, Črešnova, Čretvež, Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Gornja vas, Gračič, Koroška vas na Pohorju, Križevec, Lipa, Loška gora pri Zrečah, Mala gora, Osredek pri Zrečah, Padeški vrh, Planina na Pohorju, Polajna, Radana vas, Resnik, Rogla, Skomarje, Spodnje Stranice, Stranice, Zabork, Zlakova, Zreče.

 

(2) Sedež občine je v Zrečah, Cesta na Roglo 13b.

 

(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

 

(4) Občino predstavlja in zastopa župan.

 

(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.

 

(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.

 

 

 

3.     člen

 

(naloge občine)

 

(1) Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, določene v zakonu ter naloge, določene s predpisi občine.

 

(2) Če zakon tako določa, lahko občina opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti. Za opravljanje nalog iz državne pristojnosti mora država občini zagotoviti potrebna sredstva.

 

 

 

4.     člen

 

 (uresničevanje lokalne samouprave)

 

(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.

 

(2) Občani odločajo o zadevah iz občinske pristojnosti preko župana in občinskega sveta ter neposredno sodelujejo pri sprejemanju odločitev občinskih organov na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

 

(3) Občani kot posamezniki in njihove organizacije sodelujejo pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in drugih splošnih aktov občine z dajanjem predlogov, pripomb in mnenj v javni razpravi na način in v rokih, ki jih določi župan.

 

(4) Na podlagi odločitve organov občine se v posamezne oblike odločanja in v javno razpravo vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, na podlagi zakona pa tudi osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine.

 

 

 

5.     člen

 

(grb, zastava, himna in praznik občine)

 

(1) Občina ima svoj grb, zastavo, himno in praznik, katerih obliko, vsebino in uporabo določa odlok.

 

(2) Grb občine ima obliko ščita. V sredini ščita je na zlatorumenem grbovnem polju srce v zeleni barvi. V spodnjem delu srca sta dve valovnici, ki sta zlatorumene barve. Ščit je ob stranicah zeleno obrobljen.

 

(3) Zastava občine je zeleno zlato-rumena. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Vsaka barva zavzema po širini polovico prostora zastave. Barvi sta razporejeni po vrstnem redu od leve proti desni: zelena, rumena. V sredini zastave je grb občine. Širina grba je 2/3 širine zastave.

 

(4) Himna občine je del pesmi »Zrajški Šmirarji«, imenovan »Le na nuoge, zrajški šmirarji«, avtorja besedila in melodije Jurija Vodovnika, na priredbo za zbor in orkester Avgusta Skaza.

 

(5) Praznik občine je 29. maj in je določen z odlokom.

 

(6) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA ZREČE, v zunanjem krogu na spodnji polovici pa napis: ZREČE. V sredini žiga je grb občine.

 

(7) Obliko, vsebino in uporabo grba, zastave in himne občine podrobneje določa odlok. Velikost, uporabo in hrambo žigov občine določi župan s sklepom.

 

(8) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.

 

 

 

6.     člen

 

(ožji deli občine)

 

(1) Na območju občine so kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti, in sicer:

 

·       Krajevna skupnost Zreče na območju naselij Boharina, Gračič, Loška gora pri Zrečah, Osredek pri Zrečah, Radana vas, Zlakova in Zreče. Krajevna skupnost Zreče ima sedež na naslovu Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.

 

·       Krajevna skupnost Gorenje na območju naselij Bezovje nad Zrečami, Črešnova, Gorenje pri Zrečah, Koroška vas na Pohorju, Padeški vrh in Planina na Pohorju. Krajevna skupnost Gorenje ima sedež na naslovu Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče.

 

·       Krajevna skupnost Resnik na območju naselij Resnik in Rogla. Krajevna skupnost Resnik ima sedež na naslovu Resnik 18, 3214 Zreče.

 

·       Krajevna skupnost Skomarje na območju naselja Skomarje. Krajevna skupnost Skomarje ima sedež na naslovu Skomarje 32, 3214 Zreče.

 

·       Krajevna skupnost Stranice na območju naselij Bukovlje, Čretvež, Gornja vas, Spodnje Stranice, Križevec, Lipa, Mala gora, Polajna, Stranice, Zabork. Krajevna skupnost Stranice ima sedež na naslovu Stranice 37, 3206 Stranice.

 

·       Krajevna skupnost Dobrovlje na območju naselja Dobrovlje. Krajevna skupnost Dobrovlje ima sedež na naslovu Dobrava 78, 3214 Zreče.

 

(2) S tem statutom so določene naloge občine, ki jih na svojem območju in pretežno v korist svojih prebivalcev izvajajo ožji deli občine (krajevne skupnosti).

 

(3) Ožji deli občine (krajevne skupnosti) se lahko ukinejo ali se lahko spremeni njihovo območje s spremembo statuta občine. Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine (krajevne skupnosti) ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali pet odstotkov prebivalcev dela občine. Statut se spremeni po prej na referendumu ugotovljeni volji prebivalcev ožjega dela občine (krajevne skupnosti) o imenu in območju novega ožjega dela (krajevne skupnosti). Sprememba ali ukinitev ožjega dela občine (krajevne skupnosti) začne veljati s prvim dnem proračunskega leta, ki sledi letu, v katerem je na rednih lokalnih volitvah izvoljen nov občinski svet.

 

(4) Ta statut določa pravni status ožjih delov občine (krajevne skupnosti), organizacijo, pristojnosti in delovanje njihovih organov, njihovo sodelovanje z občani in občinskimi organi, financiranje ter stvarno premoženje posameznega ožjega dela (krajevne skupnosti).

 

 

 

7.     člen

 

 (status krajevnih skupnosti)

 

(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

 

(2) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez soglasja župana, so nični, vendar lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev proračuna določi, kateri pravni posli in v kakšni višini so ti pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana.

 

(3) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

 

(4) Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti.

 

 

 

8.     člen

 

 (naloge, prenesene v izvajanje krajevnih skupnosti)

 

Krajevne skupnosti lahko opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti, in so v okviru z zakonom, določenih področij nalog, s tem statutom prenesene v izvajanje njihovim svetom.

 

 

 

2.            Naloge občine in njenih ožjih delov

 

 

 

9.     člen

 

 (naloge občine)

 

(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom, zlasti pa:

 

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

 

·       sprejema statut in druge predpise občine,

 

·       sprejema proračun in zaključni račun občine,

 

·       načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,

 

·       sprejema programe razvoja občine.

 

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

 

·       ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,

 

·       pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,

 

·       sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,

 

·       sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

 

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:

 

·       spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,

 

·       sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,

 

·       pospešuje gospodarski razvoj,

 

·       sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,

 

·       z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov.

 

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

 

·       v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,

 

·       sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,

 

·       spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,

 

·       spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,

 

·       gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj.

 

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

 

·       zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,

 

·       odloča o koncesijah,

 

·       sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,

 

·       zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,

 

·       nadzira delovanje lokalnih javnih služb,

 

·       gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.

 

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

 

·       ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,

 

·       v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

 

·       sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,

 

·       z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

 

·       ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

 

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

 

·       spremlja stanje na tem področju,

 

·       pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,

 

·       sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi.

 

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

 

·       omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,

 

·       določa občinski program športa,

 

·       zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,

 

·       z dotacijami spodbuja te dejavnosti,

 

·       sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

 

·       izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,

 

·       spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

 

·       sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,

 

·       sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,

 

·       z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

 

10. Upravlja, gradi in vzdržuje:

 

·       občinske ceste,

 

·       površine za pešce in kolesarje,

 

·       igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,

 

·       javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter

 

·       zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.

 

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

 

·       organizira reševalno pomoč v požarih,

 

·       organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,

 

·       zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

 

·       zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,

 

·       sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

 

·       opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

 

 12. Ureja javni red v občini tako, da:

 

·       sprejema programe varnosti,

 

·       določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,

 

·       organizira občinsko redarstvo,

 

·       opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

 

·       opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

 

(2) Občina opravlja naloge določene s tem statutom in podrobneje z odlokom, in sicer:

 

·       ustvarja pogoje za glasbeno izobraževanje ter izobraževanje odraslih,

 

·       pospešuje društveno dejavnost na področju skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele,

 

·       podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,

 

·       pospešuje društveno dejavnost na področju kulture, športa, turizma.  ,

   ·       v okviru svojih pristojnosti spodbuja in ustvarja enake možnosti pri sprejemanju ukrepov in aktivnosti za enakost spolov.
 

 

 

10.   člen

 

 (druge pristojnosti)

 

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

 

·       ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve za potrebe občine,

 

·       določanje namembnosti prostora,

 

·       gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,

 

·       evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,

 

·       zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,

 

·       inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,

 

·       urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

 

 

 

11.   člen

 

 (naloge krajevnih skupnosti)

 

(1) Krajevne skupnosti lahko opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti praviloma samostojno:

·       skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če ni z odlokom določeno drugače  skrbijo za urejenost pokopališč, če ni z odlokom določeno drugače  ,

 

·       skrbijo za vzdrževanje javnih poti na svojem območju, če ni z odlokom določeno drugače,

 

·       upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,

 

·       izdelujejo načrt zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,

 

·       pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem področju,

 

·       pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

 

(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena se podrobneje opredelijo z odlokom.

 

 

 

3.            Organizacija občine

 

 

 

3.1          Skupne določbe

 

 

 

12.   člen

 

(organi občine)

 

(1) Organi občine so:

 

·       občinski svet

 

·       župan in

 

·       nadzorni odbor.

 

(2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

 

(3) Občina ima lahko tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.

 

(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom, tem statutom in poslovnikom občinskega sveta.

 

(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.

 

(6) Razloge in postopek za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta in župana, potrditev mandata nadomestnega člana oziroma nadomestne volitve ureja zakon.

 

 

 

13.   člen

 

(javnost dela)

 

(1) Delo organov občine je javno.

 

(2) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut, poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora.

 

(3) Javnost dela občinskih organov občine se praviloma zagotavlja z obveščanjem javnosti o njihovem delu, z objavljanjem informacij javnega značaja, določenih z zakonom, na spletni strani občine ter v Katalogu informacij javnega značaja, z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih aktov občine, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z objavljanjem sklicev sej občinskega sveta in gradiva za točke dnevnega reda teh sej, z omogočanjem navzočnosti občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskih organov. Podrobneje določa način zagotavljanja javnosti dela posameznega občinskega organa njegov poslovnik.

 

(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.

 

 

 

14.   člen

 

 (neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini)

 

Občani sodelujejo pri odločanju na zborih občanov, z referendumom in z ljudsko iniciativo.

 

 

 

15.   člen

 

 (občinska uprava)

 

(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

 

(2) Občinsko upravo na predlog župana ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njeno notranjo organizacijo in delovno področje.

 

(3) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

 

(4) Posamezne naloge občinske uprave opravlja organ skupne občinske uprave, ki ga je na predlog župana soustanovil občinski svet s posebnim odlokom, s katerim so določene njegove naloge, usmerjanje, nadzorovanje, vodenje in organizacija.

 

(5) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za vse občinske organe.

 

(6) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

 

 

 

3.2          Občinski svet

 

 

 

16.   člen

 

(občinski svet)

 

(1) Občinski svet Občine Zreče šteje šestnajst članov.

 

(2) Volitve članov občinskega sveta se opravijo v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve po proporcionalnem volilnem sistemu. Območja volilnih enot za volitve članov občinskega sveta določa odlok.

 

 

 

17.   člen

 

(konstituiranje občinskega sveta)

 

(1) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Konstituiranje občinskega sveta določata zakon in poslovnik občinskega sveta.

 

(2) S konstituiranjem novoizvoljenega občinskega sveta preneha mandat prejšnjim članom občinskega sveta. S konstituiranjem preneha tudi članstvo v odborih in komisijah občinskega sveta.

 

(3) Če je bil član občinskega sveta, ki mu je v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena prenehal mandat, kot predstavnik občine imenovan v organ javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada, katerega ustanoviteljica je občina, mu to članstvo preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada.

 

 

 

18.   člen

 

 (nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta)

 

(1) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami in delom določa zakon.

 

(2) Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

 

 

 

19.   člen

 

 (pristojnosti občinskega sveta)

 

(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah iz pristojnosti občine.

 

(2) Pristojnosti občinskega sveta določa zakon in ta statut.

 

(3) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

 

(4) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 

·       sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,

 

·       sprejema občinski proračun občine in zaključni račun,

 

·       sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,

 

·       v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

 

·       odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,

 

·       nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

 

·       potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

 

·       imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,

 

·       imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,

 

·       določi kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,

 

·       odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan oziroma ni določeno drugače,

 

·       odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,

 

·       razpisuje referendum,

 

·       s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih,

 

·       določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,

 

·       ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

 

·       imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,

 

·       določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,

 

·       sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,

 

·       določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,

 

·       sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,

 

·       lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa,

 

·       v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v kabinetu župana,

 

·       odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

 

 

 

20.   člen

 

 (seje občinskega sveta)

 

(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.

 

(2) Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan v skladu z zakonom.

 

(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta po programu dela občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu.

 

(4) Podžupan lahko opravi sklic seje na podlagi posamičnega pooblastila župana, če je župan odsoten ali zadržan, sklic seje občinskega sveta pa je v skladu s prejšnjim odstavkom načrtovan ali je nujen.

 

(5) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan. Podžupan in najstarejši član občinskega sveta predlagata dnevni red seje, kadar sta v skladu s tem statutom sklicatelja.

 

(6) Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi, sklicevanju in vodenju sej zagotavlja občinska uprava.

 

(7) Sklicevanje, vodenje sej občinskega sveta, določanje dnevnega reda in njegovo sprejemanje ter druge zadeve, pomembne za delo občinskega sveta podrobneje ureja poslovnik občinskega sveta.

(8) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta županu in občinski upravi. Na seji se odgovarja na vsa vprašanja, ki so bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja, dana na sami seji sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita na naslednji seji.

 

 

 

21.   člen

 

 (pravice člana občinskega sveta)

 

(1) Član občinskega sveta ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta in odločati o vseh zadevah iz pristojnosti občinskega sveta.

 

(2) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

(3) Župan mora predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.

(4) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta županu in občinski upravi. Na seji se odgovarja na vsa vprašanja, ki so bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja, dana na sami seji sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita na naslednji seji.

 

 

 

22.   člen

 

 (odločanje občinskega sveta)

 

(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.

 

(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.

 

(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom občinskega sveta, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

 

 

 

23.   člen

 

 (izvrševanje odločitev občinskega sveta)

 

(1) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta je odgovoren župan.

 

(2) Župan usmerja in nadzoruje delo občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.

 

(3) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave.

 

(4) Župan in direktor občinske uprave poročata občinskemu svetu o izvrševanju njegovih odločitev na vsaki redni seji.

 

 

 

24.   člen

 

(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

 

(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Zreče ima pet (5) članov, ki jih izmed svojih članov imenuje občinski svet praviloma na svoji prvi seji.

 

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je delovno telo občinskega sveta, pristojno za pripravo odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na predčasno prenehanje mandatov občinskih funkcionarjev, potrditev mandatov nadomestnih članov občinskega sveta, odločanje o morebitnih pritožbah na izvolitev župana na nadomestnih volitvah ter druga mandatna vprašanja, imenovanje in razrešitve članov nadzornega odbora, občinske volilne komisije in drugih občinskih organov, imenovanja in razrešitve članov odborov in komisij občinskega sveta, imenovanja in razrešitve predstavnikov občine v organih pravnih oseb javnega prava, ki jih je občina ustanovila.

 

(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu v sprejem pravilnike, s katerimi so urejene svetniške skupine in zagotavljanje sredstev za njihovo delo, sejnine članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov svetov krajevnih skupnosti in jih izvršuje.

 

(4) Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdaja posamične akte s področja pravic in obveznosti iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev in materialnih pravic iz dela in v zvezi z delom ter druge akte komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

(5) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 

·       občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,

 

·       občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

 

·       opravlja naloge po zakonu, ki ureja nezdružljivost opravljanja funkcije,

 

·       izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,

 

·       pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in nagrad v skladu z odlokom, ki ureja podeljevanje priznanj v Občini Zreče,

 

·       obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

 

(6) Postopek določanja kandidatov in imenovanja članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je določen s poslovnikom občinskega sveta, ki podrobneje ureja tudi delo komisije.

 

 

 

25.   člen

 

(stalna in občasna delovna telesa občinskega sveta)

 

(1) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.

 

(2) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določata poslovnik občinskega sveta ter poseben odlok.

 

(3) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

 

·       Statutarno pravna komisija,

 

·       Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo,

 

·       Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo,

 

·       Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zadeve,

 

·       Komisija za gospodarstvo.

 

(4) Odbori in komisije iz prejšnjega odstavka štejejo od pet (5) do sedem (7) članov. Število članov posameznega odbora in komisije določi občinski svet z odlokom in aktom o imenovanju članov.

 

 

 

26.   člen

 

(imenovanje članov odborov in komisij)

 

(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane in predsednika pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.

 

(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan najpozneje v roku devetdesetih dni po konstituiranju občinskega sveta.

 

(4) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

 

 

 

27.   člen

 

(pristojnosti komisij in odborov občinskega sveta)

 

(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta in posebnim odlokom, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

 

(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem splošne in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

(3) Komisije in odbori občinskega sveta, vsak na svojem področju dela, so dolžni oblikovati mnenja glede pripravljajočih se zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejemajo državni organi, in se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

 

(4) Podrobneje določa način dela komisij in odborov občinskega sveta poslovnik občinskega sveta ter poseben odlok.

 

 

 

28.   člen

 

(ustanovitev občasnih in drugih delovnih teles)

 

(1) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi njihovo sestavo in naloge.

 

(2) Organizacijo in delovno področje drugih delovnih teles, ki jih s sklepom kot strokovna in posvetovalna telesa ustanovi župan, določata poslovnik občinskega sveta ter poseben odlok.

 

 

 

29.   člen

 

(razrešitev člana delovnega telesa občinskega sveta)

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.   Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog vsakega člana občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

 

 

 

3.3          Župan

 

 

 

30.   člen

 

(župan)

 

(1) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.

 

(2) Mandatna doba župana traja štiri (4) leta.

 

(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

 

(4) Župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno, lahko pa se odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter občinski svet na prvi naslednji seji.

 

 

 

31.   člen

 

 (pristojnosti župana)

 

(1) Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.

 

(2) Poleg tega župan predvsem:

 

·       predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

 

·       izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

 

·       skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,

 

·       odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,

 

·       skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

 

·       predlaga ustanovitev organov občinske uprave in njihovega delovnega področja, naloge in notranjo organizacijo občinske uprave, določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja,

 

·       imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo organa skupne občinske uprave skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,

 

·       usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

 

·       opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.

 

 

 

32.   člen

 

 (objave splošnih aktov)

(1) Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine v uradnem glasilu občine, določenem s tem statutom.

 

(2  1) Objavo splošnih aktov, razen proračuna občine, zaključnega računa proračuna in splošnih aktov, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, ki se lahko objavijo takoj po sprejemu, opravi župan najprej po poteku petnajst dni po sprejemu.

 

(3  2)  Če župan meni, da je kakšen splošni akt ali njegov del neustaven ali nezakonit, in uveljavi svojo pravico do zadržanja objave, mora o tem najpozneje v 8 dneh po sprejemu pisno obvestiti občinski svet, navesti razloge za zadržanje in predlagati občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji redni seji.

 

(4  3)  Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, mora župan tak splošni akt objaviti.

 

 

 

33.   člen

 

(opravljanje predpisanih nalog)

 

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

 

·       skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

 

·       imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,

 

·       sprejme načrt zaščite in reševanja,

 

·       vodi zaščito, reševanje in pomoč,

 

·       določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

 

·       ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,

 

·       sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,

 

·       v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,

 

·       predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

 

 

 

34.   člen

 

(začasni in nujni ukrepi)

 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

 

 

 

35.   člen

 

 (podžupan)

 

(1) Podžupana imenuje župan izmed članov občinskega sveta najpozneje v petinštiridesetih (45) dneh po konstitutivni seji občinskega sveta.

 

(2) Na prvi seji občinskega sveta po imenovanju podžupana obvesti župan o tem občinski svet, pri čemer ga seznani tudi s pooblastili, ki jih je dal podžupanu ter nalogami, pri katerih mu pomaga.

 

(3) Ne glede na pooblastila in naloge podžupana iz prejšnjega odstavka, podžupan na podlagi zakona nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter v tem času poleg svojih opravlja še tekoče naloge iz pristojnosti župana.

 

(4) V času opravljanja funkcije župana zaradi predčasnega prenehanja mandata župana podžupan nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

 

 

 

36.   člen

 

 (komisije in drugi strokovni organi občine)

 

(1) Župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine, če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu.

 

(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

 

 

 

3.4          Nadzorni odbor občine

 

 

 

37.   člen

 

 (nadzorni odbor občine)

 

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini s pristojnostmi, določenimi z zakonom.

 

(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna s sredstvi občinskega proračuna in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim finančnim oziroma stvarnim premoženjem.

 

 

 

38.   člen

 

(imenovanje članov nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor ima sedem članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo praviloma imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  Nadzorni odbor ima sedem članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo praviloma imeti najmanj 6/2 stopnjo strokovne izobrazbe; to je najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) in primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

 

(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.

 

(4) Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

 

 

 

39.   člen

 

(konstituiranje nadzornega odbora)

 

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

 

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.

 

 

 

40.   člen

 

 (delovanje nadzornega odbora)

 

(1) Nadzorni odbor sprejema poročila o opravljenih nadzorih, postopkovne ter organizacijske odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

 

(2) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje, koordinira izvajanje letnega nadzornega programa in opravlja druge naloge, ki jih določa ta statut in poslovnik nadzornega odbora.

 

(3) Podrobneje ureja delo nadzornega odbora njegov poslovnik, ki ga sprejme nazorni odbor z večino glasov vseh članov.

 

(4) Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine, nadzore pa opravlja na sedežih nadzorovanih oseb.

 

(5) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.

 

 

 

41.   člen

 

 (program dela nadzornega odbora)

 

(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta. Z letnim nadzornim programom in njegovimi dopolnitvami in spremembami mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in župana. Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave predloga občinskega proračuna.

 

(2)Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor:

 

·       proračuna in zaključnega računa proračuna občine,

 

·       finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti:

·   opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine;

·   nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;

·   nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

(3) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program.

 

(4) Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo sklepa, s katerim določi obseg nadzora in čas, v katerem bo potekal ter pooblastila člana nadzornega odbora, ki bo nadzor vodil. Sklep se vroči zastopniku oziroma pooblaščeni osebi neposrednega, posrednega uporabnika občinskega proračuna ali druge pravne osebe, ki upravlja z občinskim premoženjem, pri katerem bo nadzorni odbor izvedel nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzorovana oseba). O izdaji sklepa se obvesti župana.

 

(5) Nadzorni odbor samostojno ocenjuje uspešnost izvajanja letnega nadzornega programa, sprejme poročilo in zaključni račun finančnega načrta nadzornega odbora.

 

(6) S posameznimi poročili o izvedenih nadzorih seznanja nadzorni odbor občinski svet in župana, ko vsebujejo vse predpisane sestavine, so vročena nadzorovani osebi in so dokončna. Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava njegova poročila.

 

 

 

42.   člen

 

 (predmet nadzora)

 

(1) Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in izvaja nadzor na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov, pogodb, finančnih dokumentov in po potrebi druge dokumentacije končanih oziroma opravljenih dejanj, ki vplivajo na zakonito, pravilno, učinkovito in gospodarno poslovanje neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna ali upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim premoženjem.

 

(2) Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na način, s katerim bi omejeval samostojnost občinskih organov in organov posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

 

(3) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti na vpogled vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

 

 

 

43.   člen

 

(izločitev člana nadzornega odbora)

 

(1) Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno.

 

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:

 

·       je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala,

 

·       je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

 

·       če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.

 

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in drug član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

 

 

 

44.   člen

 

 (osnutek poročila nadzornega odbora)

 

(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega odbora, ki je določen s sklepom o izvedbi nadzora (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru razen odzivnega poročila nadzorovane osebe.

 

(2) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.

 

(3) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti.

 

(4) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku osmih (8) dni po sprejemu.

 

 

 

45.   člen

 

 (odzivno poročilo)

 

(1) Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajstih (15) dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo).

 

(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovana oseba razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

 

 

 

46.   člen

 

 (vsebina poročila nadzornega odbora)

 

(1) Po preteku roka iz prejšnjega člena sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.

 

(2) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občineki ga izda pristojni minister.

 

(3) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

 

(4) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na ugotovitve in ocene v nadzoru.

 

(5) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno.

 

(6) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.

 

(7) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali neuspešno.

 

(8) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.

 

(9) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

 

(10) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe.

 

(11) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za izboljšanje.

 

 

 

47.   člen

 

 (postopanje nadzornega odbora)

 

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih (15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

 

(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

 

 

 

48.   člen

 

 (obravnava poročila nadzornega odbora)

 

(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.

 

(2) Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

 

(3) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, in drugi) ter za poslovanje občine pomembnimi odločitvami.

(4) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.

 

 

 

49.   člen

 

 (javnost dela nadzornega odbora)

 

(1) Delo nadzornega odbora je javno.

 

(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

 

(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.

 

(4) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.

 

(5) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.

 

 

 

50.   člen

 

 (strokovna in administrativna pomoč za delo nadzornega odbora)

 

(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

 

(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, organiziranju izvajanja nadzorov, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora.

 

(3) Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

 

 

 

51.   člen

 

 (sredstva za delo nadzornega odbora)

 

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

 

 

 

52.   člen

 

 (plačilo za opravljanje dela članov nadzornega odbora

 

Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega sveta – pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov volilnih drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je sprejel občinski svet. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.

 

 

 

3.5          Drugi organi občine

 

 

 

53.   člen

 

(drugi organi občine)

 

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

 

 

 

54.   člen

 

 (poveljnik in štab civilne zaščite)

 

(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti.

 

(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

 

 

 

4.            Ožji deli občine

 

 

 

55.   člen

 

(sodelovanje pri opravljanju nalog občine)

 

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 

·       dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov na območju občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju investicij v komunalno infrastrukturo in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

 

·       sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,

 

·       sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za delo s področja javnih služb,

 

·       dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

 

·       dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja v smislu ureditve in vzdrževanja javnih prostorov, sprehajalnih poti ipd. in pri tem sodelujejo,

 

·       dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejitve hitrosti ipd.),

 

·       oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

 

·       dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracija, komasacija), pri katerih je prišlo do spremembe režima vodnih virov,

 

·       seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

 

·       sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

 

·       spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

 

·       dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano za uporabo za opravljanje njihovih nalog.

 

 

 

56.   člen

 

(svet krajevne skupnosti)

 

(1) Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.

 

(2) Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.

 

(3) Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti.

 

(4) Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

 

(5) Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je častna.

 

 

 

57.   člen

 

(sklic prve seje sveta krajevne skupnosti)

 

(1) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti, sejo pa vodi najstarejši novoizvoljeni član sveta.

 

(2) Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.

 

(3) Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.

 

 

 

58.   člen

 

 (predsednik in podpredsednik sveta krajevne skupnosti)

 

(1) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

 

(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti, in naloge določene s tem statutom in poslovnikom občinskega sveta.

 

(3) Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

 

 

 

59.   člen

 

(seje sveta krajevne skupnosti)

 

(1) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.

 

(2) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar nima pravice glasovati.

 

(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti skliče svet najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov občinskega sveta ali najmanj tretjina članov sveta krajevne skupnosti.

 

(4) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.

 

 

 

60.   člen

 

 (naloge sveta krajevne skupnosti)

 

(1) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:

 

·       obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njene prebivalce, ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

 

·       daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,

 

·       sprejema odločitve o uporabi sredstev krajevne skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s skupnim premoženjem krajevne skupnosti.

 

(2) Mnenja in stališča ter pobude iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na predloge splošnih aktov občine, mora predlagatelj v postopku priprave predloga za obravnavo na občinskem svetu obravnavati in občinskemu svetu o tem pisno poročati.

 

(3) Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom ali z drugim občinskim predpisom drugače določeno.

 

(4) Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

 

(5) Posamezne odločitve sveta krajevne skupnosti v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem z občinskim premoženjem, ki je bilo preneseno krajevnim skupnostim, so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.

(6) Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in občinska uprava.

 

 

 

61.   člen

 

 (sosvet predsednikov svetov krajevnih skupnosti)

 

Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ.

 

 

 

62.   člen

 

 (sredstva za delovanje krajevne skupnosti)

 

(1) Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance, o financiranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

 

(2) Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.

 

(3) Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti, zagotovi in z njimi tudi upravlja občina.

 

(4) Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe krajevnih skupnosti in njihovih svetov zagotavlja občinska uprava.

 

 

 

63.   člen

 

 (premoženje krajevne skupnosti)

 

(1) Krajevna skupnost ima lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.

 

(2) Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, določbe zakona, ki ureja javne finance, določbe zakona, ki ureja financiranje neposrednih uporabnikov občinskega proračuna in tega statuta.

 

(3) Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.

 

 

 

64.   člen

 

 (financiranje krajevne skupnosti)

 

(1) Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.

 

(2) Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanje krajevne skupnosti se določijo z odlokom.

 

(3) Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.

 

(4) Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti.

 

(5) Finančne načrte, ki so sestavni del občinskega proračuna, sprejme na predlog župana občinski svet.

 

(6) Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevne skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

 

(7) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti sta odgovorna predsednik sveta in svet krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti imajo svoje transakcijske račune.

 

(8) Za izvrševanje finančnih načrtov krajevne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.

 

(9) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.

 

 

 

65.   člen

 

 (razpustitev sveta krajevne skupnosti)

 

(1) Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:

 

·       če se po najmanj trikratnem sklicu svet krajevne skupnosti ne sestane,

 

·       če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,

 

·       če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov, ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.

 

(2) Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajevne skupnosti, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

 

 

 

5.            Neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini

 

 

 

5.1          Zbor občanov

 

 

 

66.   člen

 

 (zbor občanov)

 

(1) Občani na zboru občanov:

 

·       obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

 

·       obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,

 

·       obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

 

·       predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

 

·       opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,

 

·       dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,

 

·       oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,

 

·       obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.

 

(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

 

 

 

67.   člen

 

(sklic zbora občanov)

 

(1) Zbor občanov skliče župan za vso občino ali za njen posamezen del na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.

 

(2) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.

 

(3) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno običajen način in na spletni strani občine.

 

 

 

68.   člen

 

(zahteva občanov za sklic zbora)

 

(1) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini. Zbor občanov za del občine pa na zahtevo najmanj pet (5) odstotkov volivcev tega dela.

 

(2) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih (30) dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

 

 

 

69.   člen

 

 (vodenje zbora občanov)

 

(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

 

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet (5) odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki so glasovali.

 

(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.

 

 

 

5.2          Referendum o splošnem aktu občine

 

 

 

70.   člen

 

 (referendum o splošnem aktu občine)

 

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

 

(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.

 

(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.

 

(4) Naknadni referendum o splošnem aktu občine ureja zakon.

(5) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem ali s podpisom preko enotnega državnega portala z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
 

 

 

5.3          Svetovalni referendum

 

 

 

71.   člen

 

 (svetovalni referendum)

 

(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

 

(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.

 

(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami zakona, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine in zakonom, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.

 

 

 

5.4          Drugi referendumi

 

 

 

72.   člen

 

 (referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih)

 

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.

 

(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami zakona, ki ureja naknadni referendum, če z zakonom, ki ureja referendum, ni drugače določeno.

 

 

 

5.5          Ljudska iniciativa

 

 

 

73.   člen

 

 (ljudska iniciativa)

 

(1) Najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

 

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe tega statuta o številu volivcev, ki morajo podpreti pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu in zakona, s katerimi je urejen postopek s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.

 

(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh (3) mesecih od dne pravilno vložene zahteve.

 

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem (1) mesecu od dne pravilno vložene zahteve.

 

 

 

74.   člen

 

 (sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini)

 

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

 

 

 

6.            Občinske javne službe

 

 

 

75.   člen

 

 (občinske javne službe)

 

(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom lahko sama določi, in javnih služb, za katere je določeno z zakonom, da jih zagotavlja občina.

 

(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

 

(3) Izvajanje občinskih javnih služb uredi občina z odlokom v skladu z zakonom.

 

 

 

76.   člen

 

(izvajalci javnih služb)

 

(1) Režijski obrat in pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.

 

(2) Občina lahko za opravljanje javnih služb v skladu z zakonom in občinskim odlokom podeli koncesijo.

 

 

 

7.         Sodelovanje občine z drugimi občinami

 

 

 

77.   člen

 

 (medobčinsko sodelovanje)

 

Občina sodeluje z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

 

 

 

78.   člen

 

 (izvrševanje ustanoviteljskih pravic)

 

(1) V aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvajajo pravne osebe javnega prava, ki jih je občina ustanovila skupaj z drugo/mi občino/ami se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

 

(2) Župan mora občinskemu svetu poročati o delu skupnega organa iz prejšnjega odstavka najmanj enkrat letno.

 

 

 

8.            Premoženje in financiranje občine

 

 

 

79.   člen

 

 (premoženje občine)

 

(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

 

(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

 

(3) Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za upravljanje in razpolaganje z državnim premoženjem.

 

(4) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.

 

 

 

80.   člen

 

 (prihodki občine)

 

(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

 

(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.

 

 

 

81.   člen

 

 (proračun občine)

 

(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

 

(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema.

 

(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

 

(4) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov ter obrazložitve.

 

(5) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

 

 

 

82.   člen

 

 (izvrševanje proračuna občine)

 

(1) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu.

 

(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

 

(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

 

(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave.

 

(5) Župan v mesecu septembru poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna za tekoče leto. Poročilo vsebuje podatke in informacije, ki jih določa zakon, ki ureja sistem javnih financ.

 

 

 

83.   člen

 

 (odlok o proračunu občine)

 

(1) Proračun občine sprejme občinski svet z odlokom.

 

(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.

 

(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon.

 

(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če v teku proračunskega leta ni možno uravnovesiti proračuna občine. Rebalans proračuna sprejme občinski svet z odlokom.

 

(5) Župan predlaga spremembe proračuna občine pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša. Spremembe in dopolnitve proračuna sprejme občinski svet z odlokom.

 

 

 

84.   člen

 

 (začasno financiranje)

 

(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

 

(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.

 

 

 

85.   člen

 

 (uporaba sredstev proračuna)

 

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom.

 

 

 

86.   člen

 

 (prerazporejanje proračunskih sredstev)

 

(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.

 

(2) Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo.

 

 

 

87.   člen

 

 (zaključni račun proračuna)

 

(1) Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta.

 

(2) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih (30) dneh po sprejemu.

 

 

 

88.   člen

 

 (zadolževanje občine)

 

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

 

 

 

89.   člen

 

 (zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov)

 

(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Soglasje izda župan.

 

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.

 

(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju odločajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.

 

 

 

90.   člen

 

 (finančno poslovanje občine)

 

(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v okviru občinske uprave.

 

(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi predpisi.

 

 

 

91.   člen

 

 (javno naročanje)

 

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

 

 

 

9.            Splošni in posamični akti občine

 

 

 

9.1          Splošni akti občine

 

 

 

92.   člen

 

 (splošni akti občine)

 

(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.

 

(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

 

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

 

(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

 

 

 

93.   člen

 

 (statut občine)

 

(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

 

(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan s poslovnikom občinskega sveta za sprejem odloka.

 

 

 

94.   člen

 

 (poslovnik občinskega sveta)

 

(1) S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se podrobneje uredi organizacija in način dela občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta pri izvrševanju nalog iz pristojnosti občinskega sveta, zagotavljanje javnosti dela občinskega sveta, uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta, postopki sprejemanja občinskih splošnih aktov in proračuna, sodelovanje občanov pri pripravi predlogov predpisov, volitve in imenovanja in druge zadeve, pomembne za delo občinskega sveta.

 

(2) Poslovnik občinskega sveta primerno uporabljajo pri svojem delu sveti krajevnih skupnosti.

 

 

 

95.   člen

 

 (odlok občine)

 

(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela, ustanavlja pravne osebe javnega prava, izvajalce občinskih javnih služb, in ureja druge zadeve, če je tako določeno z zakonom.

 

(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

 

 

 

96.   člen

 

 (pravilnik)

 

S pravilnikom se podrobneje uredi izvrševanje določb statuta ali odloka.

 

 

 

97.   člen

 

 (objavljanje splošnih aktov občine)

 

(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati petnajsti (15) dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

 

(2) V Uradnem glasilu slovenskih občin se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

 

 

 

9.2          Posamični akti občine

 

 

 

98.   člen

 

 (posamični akti občine)

 

(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

 

(2) S posamičnimi akti, odločbo ali sklepom, odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

 

 

 

99.   člen

 

 (odločanje o pritožbah zoper posamične akte občine)

 

(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

 

(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon.

 

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

 

 

 

100. člen

 

 (pooblastila v upravnih zadevah)

 

Pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti se podeljujejo uradnim osebam v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na podlagi zakona.

 

 

 

101. člen

 

 (izločitev uradne osebe)

(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega uslužbenca o stvari tudi odloči, če je javni uslužbenec pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

 

(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

 

(1) O izločitvi uradnih oseb v občinski upravi odloča direktor občinske uprave.

(2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.

(3) O izločitvi župana odloča občinski svet.

 

102. člen

 

 (obveščenost o upravnih postopkih)

 

(1) Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih (8) dneh.

 

(2) Župan mora vstopiti v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in pravne koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

 

 

 

10.          Prehodne in končne določbe

 

 

 

103. člen

 

 (veljavnost aktov)

 

Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine Zreče, če niso v nasprotju z zakonom.

 

 

 

104. člen

 

 (spreminjanje in dopolnjevanje statuta)

 

Za postopek spreminjanja in dopolnjevanja tega statuta se uporabljajo enake določbe kot za njegov sprejem.

 

 

 

105. člen

 

 (prenehanje veljavnosti)

 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) ter statuti krajevnih skupnosti.

 

 

 

106. člen

 

 (objava in začetek veljavnosti)

 

Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

Številka: 007-0009/2015-4

 

Datum: 17.12.2015

 

 

 

Občina Zreče

 

mag. Boris Podvršnik, župan

 

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2018) vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:

14. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.