New Page 2

Številka:

4100-0001/2014

Občina:

Občina Zreče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Zreče

Predlagatelj:

Župan Občine Zreče

Zakonska podlaga:

40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15-ZFisP), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 84. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/12) in 16. člen Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Zreče

Datum:

14.10.2015

Priloge:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Vabilo na sejo:

7. redna seja Občinskega sveta Občine Zreče

Besedilo:

gradivo