New Page 2

Na podlagi  247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.l. RS, št. 61/2017) 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09, 7/2011, 2/2013 in 1/2016), je Občinski svet Občine Ljutomer na seji, 4.6.2020 sprejel naslednji

 

SKLEP ŠT.  126

O PRENEHANJU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

1. S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra zemljišču parc. št. 1227 k. o. 257 Branoslavci, ID znak: parcela 257 1227.

 

2. Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine Ljutomer ter se v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist:

 

Občina Ljutomer

Vrazova ulica 1

9240 Ljutomer

Matična številka 5874092000                  do celote

 

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 478-82/2020-4102-126

Datum: 4.6.2020

 

 

Občina Ljutomer

 

mag. Olga Karba, županja