New Page 2

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZRVK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 11/11, 28/11- odločba US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (UPB1) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012) je Občinski svet Občine Vitanje na svoji 23. redni  seji dne 12. 6. 2014 sprejel

 

SKLEP

O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI VITANJE

 

1. člen

S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vitanje.

 

2. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, ki so jim pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,30 eura za dobljeni glas. Skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

4. člen

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini  0,10 eura za vsak dobljeni glas.

Če pride do drugega kroga glasovanja za župana, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

5. člen

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Vitanje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-004/2014-010

Vitanje, 12.6.2014

 

 

Občina Vitanje

 

Slavko Vetrih, župan