New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – Odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 22. redni seji dne 27. 1. 2022 sprejel

 

O D L O K 

o proračunu Občine Turnišče za leto 2022 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen

 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Turnišče za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do kontov.

Splošni del proračuna za leto 2022 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):

KONTO

OPIS

Proračun leta 2022

A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

4.021.509

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.305.315

70

DAVČNI PRIHODKI

2.162.615

 

700 Davki na dohodek in dobiček

2.016.465

 

703 Davki na premoženje

135.650

 

704 Domači davki na blago in storitve

10.400

 

706 Drugi davki

100

71

NEDAVČNI PRIHODKI

142.700

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

102.000

 

711 Takse in pristojbine

3.500

 

712 Denarne kazni

3.000

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

200

 

714 Drugi nedavčni prihodki

34.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

95.000

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

75.000

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

20.000

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.621.194

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

192.245

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

2.428.949

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

0

 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

5.017.919

40

TEKOČI ODHODKI

1.207.985

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

182.400

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

31.745

 

402 Izdatki za blago in storitve

939.840

 

403 Plačila domačih obresti

0

 

409 Rezerve

54.000

41

TEKOČI TRANSFERI

975.957

 

410 Subvencije

63.500

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

575.557

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

56.100

 

413 Drugi tekoči domači transferi

280.800

 

414 Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.809.977

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.809.977

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

24.000

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki

0

 

432 Investicijski transferi ožjim delom občin

24.000

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

–996.411

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

C – RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.000.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.000.000

 

500 Domače zadolževanje

1.000.000

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

3.589

55

ODPLAČILA DOLGA

3.589

 

550 Odplačilo domačega dolga

3.589

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–238.242

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

996.411

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

996.411

 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020

238.242

 

9009 Splošni sklad drugo

238.242

Splošni del proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Turnišče.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen

 

(izvrševanje proračuna) 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

 

4. člen

 

(namenski prihodki proračuna) 

 

Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami), tudi požarne takse, prihodki od dajatve za omejeno rabo prostora, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, koncesijske dajatve od lova ter neporabljena sredstva iz preteklih let, prejetih za sofinanciranje investicij in ostalih projektov.

Prihodki od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni zavodi z oddajanjem občinskega stvarnega premoženja, ki ga imajo v upravljanju, je prihodek proračuna.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za prihodnje leto.

 

5. člen 

 

(namenska poraba sredstev) 

 

Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem uporabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegle s proračunom določena sredstva za posamezne namene.

Sredstva od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni zavodi z oddajanjem stvarnega premoženja, se smejo uporabiti le za tekoče ali investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja.

 

6. člen 

 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni proračunski postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko župan samostojno prerazporeja pravice porabe, in sicer za neomejeno znotraj podprogramov posameznega proračunskega uporabnika. Med posameznimi glavnimi programi znotraj posameznega proračunskega uporabnika sme župan prerazporejati sredstva v obsegu, da skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa znotraj proračunskega porabnika ne presega 20 % obsega glavnega programa.

 

7. člen 

 

(polletno poročanje) 

 

Župan najkasneje do 30. julija vsem občinskim svetnikom pošlje poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta,

2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev,

3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in

4. predlog potrebnih ukrepov.

 

8. člen 

 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov v prihodnjih letih) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2023 50 % navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in storitve in za tekoče transferje ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

9. člen 

 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet, z izjemo prerazporeditev, skladnih s 6. členom tega odloka.

Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Dokumente identifikacije investicijskih projektov, ki so podlaga za uvrstitev v načrt razvojnih programov, sprejme župan. Druge dokumente, kot je predinvesticijska zasnova ali investicijski progam sprejema občinski svet.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov ali izločijo iz načrta razvojnih programov le na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

10. člen 

 

(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov) 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.

Med izvrševanjem proračuna Občine Turnišče se lahko odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

 

11. člen 

 

(proračunska rezerva) 

 

Proračunska rezerva je oblikovana kot proračunski sklad po Zakonu o javnih financah. V proračunsko rezervo se v letu 2022 izloči 24.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O porabi sredstev proračunske rezerve do višine 10.000 EUR za posamezni namen odloča župan. O porabi sredstev proračunske rezerve v višini 10.000 EUR ali več za posamezni namen odloča občinski svet.

 

12. člen 

 

(splošna proračunska rezervacija) 

 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:

– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in

– za naloge za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna za posamezen namen odloča župan.

 

4. ODPIS DOLGOV 

 

13. člen

 

(odpis dolgov) 

 

Župan lahko dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

14. člen

 

(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev) 

 

Občina Turnišče se bo v letu 2022 dolgoročno zadolžila pri poslovni banki v skupni višini 1.000.000,00 EUR za namen Rekonstrukcije čistilne naprave Turnišče.

Občina Turnišče se lahko kratkoročno zadolži v skladu z določili ZJF za namen neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna, vendar največ za 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Kratkoročno posojilo mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji redni seji.

Občina Turnišče za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, ter javnih podjetij katerih ustanoviteljica je, v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.

 

15. člen 

 

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov proračuna ter pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 

 

Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2022 zadolžijo le po sklepu občinskega sveta.

Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2022 ne smejo izdajati poroštev.

 

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

16. člen

 

(začasno financiranje v letu 2023) 

 

V primeru, da bo začasno financiranje Občine Turnišče za leto 2023 potrebno, se bo uporabljal ta odlok in poseben sklep o določitvi začasnega financiranje.

 

17. člen 

 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št. 410-23/2022

Turnišče, dne 27. januarja 2022

 

Župan 

Občine Turnišče 

Borut Horvat