New Page 1

 

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 127/06 - UPB), 40. in 41. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – UPB) ter 6., 74. in 75. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99, 05/01 in 10/02) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 9. Redni seji dne 13. decembra 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Lovrenc na Pohorju

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: odlok), ki je bil sprejet na seji občinskega sveta 1.7.1999 in objavljen v MUV, št. 29/99, ter spremenjen na seji občinskega sveta 12.7.2005. Spremembi sta bili objavljeni v MUV, št.12/05.

 

 

2. člen

 

 

Dopolni se besedilo 4. člena odloka. Dopolnjeno besedilo se glasi:

 

 

»Zavod je vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Mariboru, na registrskem vložku številka 1/00496/00 . Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport.«

 

 

3. člen

 

 

Dopolni in spremeni se besedilo 11. člena odloka, tako da se glasi:

 

 

» Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

 

 

Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:

 

 

- trije predstavniki ustanoviteljice,

 

 

- trije predstavniki delavcev zavoda in

 

 

- trije predstavniki staršev.«

 

 

4. člen

 

 

Dopolni se 21. člen odloka. Kot prva alineja se vpiše:

 

 

» - imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda.«

 

 

5. člen

 

 

Dopolni se 22. člen odloka s tem, da se dodajo v tretjem odstavku nova dvaindvajseta, triindvajseta in štiriindvajseta alineja:

 

 

» - spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,

 

 

- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,

 

 

- zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,«

 

 

Dosedanja dvaindvajseta alineja postane petindvajseta alineja.

 

 

6. člen

 

 

V tretjem odstavku 27. člena se za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:

 

 

»- daje mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, «

 

 

Dosedanja sedma alineja postane osma alineja.

 

 

7. člen

 

 

SVETOVALNA SLUŽBA

 

 

Za 27. členom odloka se doda novi 28. člen, ki se glasi:

 

 

»Zavod v skladu z normativi in standardi organizira svetovalno službo, ki svetuje otrokom, učencem in staršem ter sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju izobraževalnega dela in poklicno svetuje.«

 

 

8. člen

 

 

28. in 29. člen odloka se preštevilčita v 29. v 30. člen.

 

 

9. člen

 

 

Dopolni se 29. člen odloka - preštevilčen v 30. člen s tremi novimi odstavki.

 

 

Dopolnjena vsebina 30. člena odloka se glasi:

 

 

»Vzgojno izobraževalno delo in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo: učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavec, knjižničar in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.

 

 

Učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavec in knjižničar morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo.

 

 

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.

 

 

Pogoje, ki jih morajo za zaposlitev na posameznih delovnih mestih izpolnjevati delavci, določa zakon. Postopke in pristojnosti v zvezi z delovnimi razmerji, sindikalne in druge pravice delavcev, ki izvirajo iz delovnega razmerja, določata zakon in kolektivna pogodba.

 

 

Postopke in naloge v zvezi z varstvom osebnih podatkov o delavcih določa zakon.

 

 

Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:

 

 

- je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora več kot šest mesecev;

 

 

- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«

 

 

10. člen

 

 

30. in 31. člen odloka se preštevilčita v 31. in 32. člen.

 

 

11. člen

 

 

Za 32. členom odloka se doda novi 33. člen, ki se glasi:

 

 

»Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali oddelka vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka, vzgoje in varstva ter podobno.

 

 

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

 

 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada upravni odbor sprejme pravila.«

 

 

12. člen

 

 

32., 33., 34., 35. in 36. člen odloka se preštevilčijo v 34., 35., 36. in 37. člen odloka.

 

 

13. člen

 

 

37. člen osnovnega odloka se preštevilči v 39. člen. Vsebina tega člena se spremeni in se glasi:

 

 

»Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili ali statutom. Pravila ali statut sprejema svet zavoda ob soglasju ustanovitelja.

 

 

Zavod lahko ima druge splošne akte, s katerimi ureja zadeve, če tako določa zakon.

 

 

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

 

 

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.

 

 

Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili ali statutom zavoda.«

 

 

14. člen

 

 

38. in 39. člen odloka se preštevilčita v 40. in 41. člen.

 

 

15. člen

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Lovrenc na Pohorju se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati osmi dan po objavi.

 

 

Številka: 007-03-2007-0004

 

 

Datum: 13. december 2007

 

 

Župan občine Lovrenc na Pohorju

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.