New Page 2

P O R O Č I L O

o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Mislinja

Občinska volilna komisija je na seji, dne 11. novembra 2002 ob 16. uri v sejni sobi Občine Mislinja na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Mislinja, na volitvah dne 10. novembra 2002, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta občine Mislinja

I

Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti 3718 volilcev.

Glasovalo je 2867 volivcev ali 77,11% vseh volilcev, ki so imeli volilno pravico.

Veljavnih je bilo 2728 glasovnic.

Neveljavnih glasovnic je bilo 139.

II

Občinska volilna komisija je v skladu s 86. členom ZLV ugotovila volilni izid lokalnih volitev za člane občinskega sveta. Posamezne liste za kandidate za člane Občinskega sveta občine Mislinja so dobile naslednje skupno število glasov:

-----------------------------------------------------------------

Št.  Ime liste                          Glasov           % glasov

-----------------------------------------------------------------

1.   Slovenska ljudska stranka            643               23,6%

2.   Socialdemokratska stranka

     Slovenije                            412               15,1%

3.   Liberalna demokracija Slovenije      554               20,3%

4.   Slovenska nacionalna stranka         363               13,3%

5.   Nova Slovenija-Krščanska ljudska

     stranka                               75                2,7%

6.   Stranka ekoloških gibanj Slovenije    54                2,0%

7.   Demokratična stranka upokojencev     369               13,5%

8.   Združena lista socialnih demokratov  258                9,5%

-----------------------------------------------------------------

     Skupaj                              2728                100%

-----------------------------------------------------------------

III

Po volilnih enotah so dobile posamezne liste naslednje število glasov in iz teh število mandatov po volilnem količniku:

Volilna enota št. 1

Število mandatov v volilni enoti je 9.

----------------------------------------------------------------

Št. Ime liste                     Glasov       % glasov  Mandati

----------------------------------------------------------------

1.  Slovenska ljudska stranka       362          20,0%         1

2.  Socialdemokratska stranka

    Slovenije                       231          12,8%         1

3.  Liberalna demokracija Slovenije 371          20,5%         1

4.  Slovenska nacionalna stranka    318          17,6%         1

5.  Nova Slovenija-Krščanska

    ljudska stranka                  75           4,1%         0

6.  Stranka ekoloških gibanj

    Slovenije                        54           3,0%         0

7.  Demokratična stranka

    upokojencev                     232          12,8%         1

8.  Združena lista socialnih

    demokratov                      166           9,2%         0

----------------------------------------------------------------

    Skupaj:                        1809                        5

----------------------------------------------------------------

 

Volilna enota št. 2

Število mandatov v volilni enoti je 5.

----------------------------------------------------------------

Št. Ime liste                       Glasov    % glasov   Mandati

----------------------------------------------------------------

1.  Slovenska ljudska stranka         281       30,6%          1

2.  Socialdemokratska stranka

    Slovenije                         181       19,7%          0

3.  Liberalna demokracija Slovenije   183       19,9%          0

4.  Slovenska nacionalna stranka       45        4,9%          0

7.  Demokratična stranka upokojencev  137       14,9%          0

8.  Združena lista socialnih

    demokratov                         92       10,0%          0

----------------------------------------------------------------

    Skupaj:                           919                      1

----------------------------------------------------------------

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je ostalo v obeh volilnih enotah nepodeljenih še 8 mandatov.

Listi Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka in Stranka ekoloških gibanj Slovenije, ki nista dobili mandata po volilnem količniku, se v nadaljnjem postopku izračuna ostankov ne upoštevata več, ker je bila lista vložena samo v volilni enoti št. 1.

Občinska volilna komisija je nato upoštevala 6 že razdeljenih mandatov po volilnem količniku, preostale mandate pa razdelila po D,Hondtovem sistemu.

Občinska volilna komisija je nato po D,Hondtovem sistemu ugotovila 14 najvišjih količnikov.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je:

1. Lista SLS je dobila 2 mandata po volilnem količniku in sicer 1 mandat v volilni enoti št. 1 in 1 mandat v volilni enoti št. 2, 2 mandata pa je dobila na podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnikov, 1 mandat v volilni enoti št. 1 in 1 mandat v volilni enoti št. 2.

2. Lista SDS je v volilni enoti št. 1 dobila 1 mandat po volilnem količniku, v volilni enoti št. 2 pa 1 mandata pa na podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnikov.

3. Lista LDS je v volilni enoti št. 1 dobila 1 mandat po volilnem količniku, na podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnikov pa je dobila v volilni enoti št. 1 en mandat in v volilni enoti št. 2 en mandat.

4. Lista SNS je v volilni enoti št. 1 dobila 1 mandat po volilnem količniku, 1 mandata pa na podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnikov v volilni enoti št. 2.

5. Lista DESUS je v volilni enoti št. 1 dobila 1 mandat po volilnem količniku, 1 mandata pa na podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnikov, v volilni enoti št. 2.

6. Lista ZLSD je v volilni enoti št. 1 dobila 1 mandat na podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnikov.

Volilna komisija je pri pregledu preferenčnih glasov ugotovila, da je četrtina volilcev, ki je glasovala za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčni glas za posameznega kandidata z liste in tako dva kandidata iz list izpolnjujeta za pridobitev mandata.

Lista DESUS je dobila 53,01% preferenčnih glasov, njen kandidat na drugem mestu Zakeršnik Janko iz volilne enote št. 1 pa je dobil 34,91% preferenčnih glasov in mu pripada mandat iz te liste v volilni enoti št. 1.

Lista SLS je dobila 35,35% preferenčnih glasov, njen kandidat v volilni enoti št. 2 na tretjem mestu Jožef Kotnik je dobil 16,72% preferenčnih glasov in mu pripada mandat iz te liste v volilni enoti št. 2.

Pregled preferenčnih glasov kandidatov za občinski svet je priloga k zapisniku.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so izvoljeni za občinski svet naslednji kandidati iz list:

Ime liste                                    Volilna enota št.

1. Slovenska ljudska stranka

1. Tovšak Hilda, rojena 6. 10. 1950,

   Šentilj pod Turjakom 81b, Mislinja                           1

2. Krenker Alojz, rojen 28. 5. 1949,

   Gozdarska c. 112, Mislinja                                   1

3. Javornik Dominik, rojen 9. 7. 1951,

   Kozjak 71d, Mislinja                                         2

4. Kotnik Jožef, rojen 5. 3. 1944,

   Gornji Dolič 42b, Mislinja                                   2

2. Socialdemokratska stranka

1. Tovšak Franc, rojen 2. 9. 1939,

   Šentilj pod Turjakom 81a, Mislinja                           1

2. Lušnic Andrej, rojen 23. 8. 1964,

   Gornji Dolič 36b, Mislinja                                   2

3. Liberalna demokracija Slovenije

1. Jeromel Rado, rojen 30. 5. 1958,

   Šentilj pod Turjakom 10, Mislinja                            1

2. Uranjek Silva, rojena 24. 12. 1952,

   Straže 97, Mislinja                                          1

3. Pogorevc Zdravko, rojen 10. 3. 1959,

   Tolsti vrh 40a, Mislinja                                     2

4. Slovenska nacionalna stranka

1. Smrtnik Marko, rojen 28. 8. 1972,

   Dovže 15a, Mislinja                                          1

2. Oder Dušan, rojen 10. 1. 1972,

   Sejmišče 17, Mislinja                                        1

7. Demokratična stranka upokojencev

1. Zakeršnik Janko, rojen 25. 4. 1948,

   Dovže 15b, Mislinja                                          1

2. Mirkac Albert, rojen 7. 2. 1961,

   Završe 24, Mislinja                                          2

8. Združena lista socialnih demokratov

1. Konečnik Matjaž, rojen 16. 11. 1963,

Gozdarska c. 97, Mislinja                                       1

 

Št. 00607-0001/2002

Mislinja, dne 11. novembra 2002.

 

Predsednica

Občinske volilne komisije

občine Mislinja

Sonja Klemenc, univ. dipl. jur. l. r.