New Page 2
Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012- ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 – skl. US, 76/2014 – odl. US, 14/2015 – ZUUJFO) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na 20. redni seji dne 27.9.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBRTNO – INDUSTRIJSKO CONO BENEDIKT II

 

1. člen

V Odloku o zazidalnem načrtu za obrtno – industrijsko cono Benedikt II (Uradni list RS štev. 29/2001) se za 1. členom doda 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen

Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno – industrijsko cono Benedikt II (Uradni list RS štev. 29/2001) je izdelal Urbis d.o.o., Partizanska cesta 3, Maribor, pod številko projekta 2017/ZN-024.«

 

2. člen

Za 2. členom se doda 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen

»Spremembe in dopolnitve ZN iz prejšnjega člena vsebujejo besedilo odloka in priloge.«

 

3. člen

V 4. členu odloka se na koncu prvega odstavka dodata dve alineji, ki se glasita:

» - avtoprevozništvo,

   - odstava vseh vrst vozil (parkirišče, manipulativne površine)«.

 

4. člen

V 17. členu odloka se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:

»Dovoljena je postavitev montažnih objektov (šotorov in podobno) ter nezahtevnih in enostavnih objektov.

Cesto na severni strani je dopustno prilagoditi tako, da sledi parcelni meji s parcelami 452/1, 452/10«

 

5. člen

OPPN v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled pri službi pristojni za urejanje prostora v občini Benedikt.

Arhiviranje in vpogled v podrobni načrt se zagotavljata v digitalni in analogni obliki. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.

 

6. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati osmi dan po objavi.

 

Številka: 35055-001/2017-13

Datum: 27. 9. 2017

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan