New Page 2

 

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/ 99, 124/00, 79/01, 30/02) in Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in dopolnitve) ter 15. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (MUV št. 11/99, 5/01, 10/02) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 19. redni seji, dne 16. decembra 2004, sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2005

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2005 ( v nadaljnjem besedilu proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

 

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.

 

 

2. VIŠINA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

 

 

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Splošni del proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2005, na ravni podskupin kontov, se določa v naslednjih zneskih:

 

 

Skupina/Podskupina kontov

v tisoč tolarjev

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

637.275

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

332.229

70 DAVČNI PRIHODKI

195.567

700 Davki na dohodek in dobiček

139.106

703 Davki na premoženje

29.206

704 Domači davki na blago in storitve

27.255

70 NEDAVČNI PRIHODKI

136.662

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

102.449

711 Takse in pristojbine

1.654

712 Denarne kazni

32

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

17.880

714 Drugi nedavčni prihodki

14.647

72 KAPITALSKI PRIHODKI

35.340

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

17.340

722 Prihodki od prodaje zemljišč

18.000

73 PREJETE DONACIJE

600

730 Prejete donacije iz domačih virov

600

74 TRANSFERNI PRIHODKI

269.106

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

269.106

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

907.515

40 TEKOČI ODHODKI

177.885

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

55.418

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

8.740

402 Izdatki za blago in storitve

107.472

403 Plačila domačih obresti

3.655

409 Rezerve

2.600

41 TEKOČI TRANSFERI

177.081

410 Subvencije

4.325

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

98.542

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

17.859

413 Drugi tekoči domači transferi

56.355

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

523.433

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

523.433

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

29.116

430 Investicijski transferi

12.466

431 Invest transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

16.650

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

- 270.240

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-(II.+V.)

- 270.240

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

100.000

50 ZADOLŽEVANJE

100.000

500 Domače zadolževanje

100.000

IX. ODPLAČILA DOLGA

760

55 ODPLAČILA DOLGA

760

550 Odplačila domačega dolga

760

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

99.240

XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.)

- 171.000

 

 

 

Splošni del proračuna -pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, ki je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in posebni del proračuna, v katerem so odhodki razvrščeni po funkcionalnih namenih ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.

 

 

Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz stanj sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta.

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

Namenski prihodki proračuna so:

 

 

taksa za obremenjevanje voda,

 

 

taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

 

 

požarna taksa,

 

 

1. prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in poslovne pros-tore,

 

 

2. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje nalog investicijskega značaja,

 

 

3. prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja,

 

 

4. prihodki režijskega obrata,

 

 

5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

 

 

6. prejete donacije,

 

 

7. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov in

 

 

8. ostali namenski prihodki.

 

 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.

 

 

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki so bila ustvarjena z dejavnostjo režijskega obrata, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

 

 

4. člen

 

 

Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja prora-čuna, odloča o prerazporejanju proračunskih sredstev, znotraj bi-lance prihodkov in odhodkov, do skupnega zneska 7.000.000,00 SIT . O realiziranih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu istočasno s poročanjem o izvrševanju proračuna.

 

 

Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo.

 

 

5. člen

 

 

V proračunu se lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za te-koče leto.

 

 

V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo zapadle v plačilo:

 

 

v letu 2006, ne sme presegati 60 % pravic porabe, zagotovljene za investicijske odhodke in investicijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče leto in

 

 

v naslednjih letih (po letu 2006), ne sme presegati 50 % pravic porabe, zagotovljene za investicijske odhodke in investicijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče leto.

 

 

6. člen

 

 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad. Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge nesreče izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 1.900.000,00 SIT. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve Občine Lovrenc na Pohorju 1,5 % prejemkov proračuna.

 

 

Župan odloča o uporabi sredstev rezerv za naravne nesreče, za izdatke, nastale kot posledica izrednih okoliščin, za katere se sredstva zagotavljajo v proračunu, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, oziroma pre-prečevanje epidemije živalskih kužnih bolezni in rastlinskih škodljivcev, skladno z 99. členom Statuta Občine Lovrenc na Pohorju.

 

 

7. člen

 

 

Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi splošne proračun-ske rezervacije za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke na posameznih postavkah do višine 700.000,00 SIT. O koriščenju splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu na prvi naslednji redni seji.

 

 

8. člen

 

 

Odredbodajalec sredstev proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan.

 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

 

 

9. člen

 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 10.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. O odpisih župan obvešča občinski svet na prvi naslednji redni seji.

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

10. člen

 

 

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame posojilo do 5 % sprejetega proračuna, ki pa mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta.

 

 

Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje občinskega proračuna, o čemer takoj obvesti občinski svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega proračuna.

 

 

11. člen

 

 

Župan je pooblaščen za dajanje soglasja k zadolževanju javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina in o tem obvešča Občinski svet občine Lovrenc na Pohorju, na prvi naslednji seji.

 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

12. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

 

13. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje.

 

 

Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov, ki so priloga k temu odloku, se objavijo na krajevno običajen način.

 

 

Številka: 403-02-2004-004

 

 

Datum: 16. december 2004

 

 

Župan

 

 

Občine Lovrenc na Pohorju

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.