New Page 2

Na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju ZSPDSLS-1 javni zavod REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA PODRAVJE - MARIBOR, javni zavod, objavlja

 

JAVNO DRAŽBO

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA

 

Prodajalec je REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA PODRAVJE - MARIBOR, javni zavod, ki je tudi zemljiškoknjižni lastnik kompleksa nepremičnin, ki so predmet prodaje.

 

VRSTA PRAVNEGA POSLA

 

Prodaja nepremičnega stvarnega premoženja javnega zavoda se izvede po metodi javne dražbe.

 

PREDMET PRODAJE

 

Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

 

ID znak 

Tip nepremičnine 

Površina

Delež prodaje 

1

ID znak: parcela 607 423/1 katastrska občina 607 JELENČE parcela 423/1 (ID 2378787)

kmetijsko zemljišče brez trajnih nasadov

501 m2

Celota 1/1

2

ID znak: parcela 607 425/4 katastrska občina 607 JELENČE parcela 425/4 (ID 1035032)

poseljeno zemljišče

316 m2

Celota 1/1

3

ID znak: parcela 607 425/5 katastrska občina 607 JELENČE parcela 425/5 (ID 2882417)

poseljeno zemljišče

532 m2

Celota 1/1

4

ID znak: parcela 607 425/6 katastrska občina 607 JELENČE parcela 425/6 (ID 861711)

poseljeno zemljišče

292 m2

Celota 1/1

5

ID znak: parcela 607 425/9 katastrska občina 607 JELENČE parcela 425/9 (ID 6330050)

poseljeno zemljišče -cesta

 1.161 m2

Celota 1/1

6

ID znak: parcela 607 425/10 katastrska občina 607 JELENČE parcela 425/10 (ID 6330052)

poseljeno zemljišče

3.480 m2

Celota 1/1

7

ID znak: parcela 607 425/11 katastrska občina 607 JELENČE parcela 425/11 (ID 6492359)

poseljeno zemljišče

429 m2 

Celota 1/1

8

ID znak: parcela 607 425/12 katastrska občina 607 JELENČE parcela 425/12 (ID 6492360)

poseljeno zemljišče

 4.237 m2 

Celota 1/1

9

ID znak: parcela 607 425/14 katastrska občina 607 JELENČE parcela 425/14 (ID 6967264)

nepozidano stavbno zemljišče

3.067 m2

Celota 1/1

10

ID znak: parcela 607 432/10 katastrska občina 607 JELENČE parcela 432/10 (ID 6416685)

kmetijsko zemljišče brez trajnih nasadov

901 m2

Celota 1/1

11

ID znak: parcela 607 467 katastrska občina 607 JELENČE parcela 467 (ID 1538399)

kmetijsko zemljišče brez trajnih nasadov

4.855 m2

Celota 1/1

12

ID znak: parcela 607 468/4 katastrska občina 607 JELENČE parcela 468/4 (ID 6967269)

kmetijsko zemljišče brez trajnih nasadov

14.822 m2

Celota 1/1

 

Vse nepremičnine so bremen proste.

Iz potrdila o namenski rabi Občine Pesnica, št. 3501-0463/2021-2 z dne 15.7.2021 izhaja, da na nepremičninah Občina Pesnica nima predkupne pravice.

Nepremičnine se nahajajo na naslovu Pesnica pri Mariboru 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru. Nepremičnine zajemajo zemljišče v skupni izmeri 34.593 m2, na katerih se nahaja 8 stavb s skupno neto tlorisno površino 3.871,68 m2. Zemljišče je delno pozidano – stavbno, delno nepozidano – stavbno in v manjši meri kmetijsko.

Pozidano zemljišče se glede na uporabo deli na tri sklope, in sicer:

·   Pozidano stavbno zemljišče površine 10.447,00 m2, ki predstavlja pretežno ograjeno zemljišče, pozidano ter z izvedenimi dovoznimi cestami in parkirišči za uporabnike objektov. Zemljišče je ravno.

·   Nepozidano stavbno zemljišče površine 3.067,00 m2. Zemljišče je ravno, delno ograjeno in komunalno opremljeno. Glede na lokacijo nepremičnine, površino in namembnost zemljišča, je primerno predvsem za nestanovanjsko pozidavo.

·   Nepozidano stavbno in v manjši meri kmetijsko zemljišče površine 21.079,00 m2. Zemljišče predstavlja pretežno neograjeno zemljišče na razgibanem in erozivnem področju, neprimernem za pozidavo (v fizičnem in ekonomskem smislu).

 

Objekt A (stavba št. 1) – nestanovanjski objekt

 

Objekt je masivno grajen – zidan, etaž P + M (delno), zgrajen leta 1980, uporabno dovoljenje pridobljeno leta 2000. Ostrešje leseno, streha dvokapnica, strešna kritina opečna), kleparski izdelki iz pocinkane, barvane pločevine, ovoj stavbe zaključuje izolacijska fasada. Stavbno pohištvo v pretežni meri leseno (zasteklitev izolacijska, senčila notranje žaluzije, okenske police kombinacija pocinkane pločevine - zunaj in teraca - znotraj). Talne obloge kombinacija keramike, parketa, laminata in epoksija. Stene so v pretežni meri beljene, delno obložene s keramiko (sanitarije, čajna kuhinja) in lesenim dekorativnim opažem. Stropovi so v pretežni meri beljeni, poševnine in stropovi v mansardi obloženi z lesenim, dekorativnim opažem. Objekt je finaliziran glede na namembnost prostorov. Objekt je ogrevan iz skupne kotlovnice na LKO (radiatorsko), delno klimatiziran ter priključen na vso dostopno infrastrukturo. Objekt je tehnično varovan, tekoče vzdrževan in v uporabi.

 

Prostori zajemajo:

·   Pritličje: vetrolov, predprostor, hodnik s stopniščem v mansardo, večnamenski prostor, sklop ločenih pisarniških prostorov, sanitarije, čajna kuhinja, kotlovnica.

·   Mansarda: hodnik s stopniščem v pritličje, pisarna, sejna soba.

 

Objekt je v celoti oddan najemnikom (OIM Ortopedski inženiring Maribor, Dejan Tašner s.p. (proizvodni del + 1 pisarna) ter POMGRAD d.d. (preostanek objekta)).

 

Objekt B (stavba št. 7) – nestanovanjski objekt

 

Objekt je pretežno masivno grajen, etaž P + N, zgrajen leta 1980, uporabno dovoljenje pridobljeno leta 1996. Ostrešje leseno, streha dvokapnica (strešna kritina barvana pločevina), kleparski izdelki iz pocinkane, barvane pločevine. Ovoj stavbe zaključuje izolacijska fasada. Stavbno pohištvo v pretežni meri leseno (zasteklitev izolacijska, senčila notranje žaluzije; okenske police iz umetnega kamna - znotraj in zunaj). Talne obloge kombinacija keramike, parketa in vinila. Stene so v pretežni meri beljene, delno obložene s keramiko (sanitarije, čajna kuhinja). Stropovi so v pretežni meri beljeni, poševnine in stropovi v nadstropju obloženì z lesenim, dekorativnim opažem. Objekt je finaliziran glede na namembnost prostorov. Objekt je ogrevan iz skupne kotlovnice na LKO (radiatorsko), delno klimatiziran ter priključen na vso dostopno infrastrukturo. Objekt je tehnično in požarno varovan, tekoče vzdrževan in v uporabi.

 

Prostori zajemajo:

·   Pritličje: skupni predprostor, skupne sanitarije, hodnik s stopniščem v nadstropje objekta, proizvodno – storitvene površine.

·   Nadstropje: hodnik z galerijo in stopniščem v pritličje objekta, sklop ločenih pisarniških prostorov, sanitarije.

 

Objekt je v celoti oddan najemniku (EMSISO d.o.o.).

 

Objekt C (stavba št. 5) – nestanovanjski objekt

 

Objekt je v osnovi zasnovan kot skeletna konstrukcija in v pretežni meri pozidan v masivni izvedbi, etaž p + 2 + M, zgrajen leta 1999, uporabno dovoljenje pridobljeno leta 1999. Ostrešje objekta je kovinsko, streha večkapnica (strešna kritina bitumenska), kleparski izdelki iz pocinkane, barvane pločevine. Ovoj stavbe zaključuje izolacijska fasada. Stavbno pohištvo v pretežni meri leseno, delno kovinsko (zasteklitev izolacijska, senčila notranje žaluzije; okenske police kombinacija pocinkane pločevine - zunaj in umetnega kamna - znotraj). Talne obloge predstavlja industrijski tlak v pritličju objekta, jeklena pločevina v nadstropjih osnovnega objekta ter kombinacija keramike, parketa in laminata na stopniščih objekta in aneksa objekta. Stene so v pretežni meri beljene, delno obložne s keramiko (sanitarije). Stropovi so v pretežni meri beljeni, delno kot vidna konstrukcija medetažnih plošč v jekleni izvedbi. Vertikalno povezavo med etažami predstavlja zunanje stopnišče ter tovorno dvigalo. V nadstropjih osnovnega objekta je izvedeno notranje stopnišče v kovinski izvedbi.  Objekt je finaliziran glede na namembnost prostorov. Objekt je ogrevan s pomočjo lastne CK na UNP (radiatorsko), delno klimatiziran ter priključen na vso dostopno infrastrukturo. Objekt je tehnično varovan, tekoče vzdrževan in v uporabi. 

 

Prostori zajemajo:

·   Pritličje: osrednji proizvodni prostor, pomožni prostori v aneksu objekta (sanitarije, skladišče, pisarne).

·   Nadstropja: prostor nad proizvodnim prostorom predstavljajo neizkoriščene površine (zaradi specifike objekta niso namenjene alternativni rabi – statika ni preverjena), pomožni prostori v aneksu objekta (sanitarije, pisarne), zunanji hodniki.

 

Objekt je v celoti oddan najemniku (Telkom-OT d.o.o.).

 

Objekt D (stavba št. 380) – nestanovanjski objekt

 

Objekt je masivno grajen – zidan, etaž P, zgrajen leta 1980, uporabno dovoljenje pridobljeno leta 2000. Ostrešje leseno, streha dvokapnica (stresna kritina bitumenska), kleparski izdelki iz pocinkane, barvane pločevine. Ovoj stavbe zaključuje izolacijska fasada. Stavbno pohištvo v pretežni meri leseno (zasteklitev izolacijska, senčila notranje žaluzije, okenske police kombinacija pocinkane pločevine - zunaj in umetnega kamna - znotraj). Talne obloge kombinacija keramike in industrijskega tlaka. Stene in stropovi so beljene. Objekt je finaliziran glede na namembnost prostorov. Objekt je ogrevan s pomočjo lastne CK na električno energijo (radiatorsko) ter priključen na vso dostopno infrastrukturo. Objekt je tehnično varovan, tekoče vzdrževan in v uporabi. 

 

Prostori zajemajo:

·   Pritličje: vetrolov oz. predprostor, 2 pisarni, večji in manjši storitveni prostor.

 

Objekt je v celoti oddan najemniku (EMSISO d.o.o.).

 

Objekt E (stavba št. 381) – nedokončan nestanovanjski objekt

 

Objekt je masivno grajen – zidan, etaž P + 2 + M, zgrajen leta 2001, objekt ni finaliziran in nima pridobljenega uporabnega dovoljenja. Ostrešje leseno, streha večkapnica (stresna kritina bitumenska), kleparski izdelki iz pocinkane, barvane pločevine. Ovoj stavbe zaključuje izolacijska fasada. Stavbno pohištvo v pretežni meri leseno (zasteklitev izolacijska, brez senčil; okenske police iz umetnega kamna - znotraj in pocinkane, barvane pločevine - zunaj). Talne obloge predstavlja v pretežni meri izveden estrih, delno keramika (sanitarije). Stene so v pretežni meri beljene, delno obložene s keramiko (sanitarije). Stropovi so v pretežni meri beljeni. Mansarda objekta je nefinalizirana. Objekt je neogrevan, izvedene pretežno grobe strojne in elektro instalacije. Delno izvedena finomontaža strojnih in elektro inštalacij. Objekt je brez lastnih priključkov na komunalno in ostalo infrastrukturo. Objekt je tekoče vzdrževan in ni v uporabi.

 

Prostori zajemajo:

·   Etaže: 2x vhod v objekt, hodniki s stopniščem, prostori različnih površin (možnost spreminjanja površine prostorov, predelne stene pretežno v mavčno – kartonski izvedbi), sanitarije v vsaki etaži.

·   Mansarda, podstrešje: neizkoriščen, nefinaliziran prostor (tla estrih, stene neometane, vidna konstrukcija ostrešja – brez izolacije.

 

Objekt se ne oddaja v najem.

 

Objekt F (stavba št. 3) – nestanovanjski objekt

 

Objekt je masivno grajen – zidan, etaža P, zgrajen leta 1980, uporabno dovoljenje pridobljeno leta 1999. Ostrešje leseno, streha dvokapnica (strešna kritina bitumenska), kleparski izdelki iz pocinkane, barvane pločevine. Ovoj stavbe zaključuje izolacijska fasada. Stavbno pohištvo v pretežni meri leseno (zasteklitev izolacijska, senčila notranje žaluzije; okenske police kombinacija pocinkane pločevine - zunaj in umetnega kamna - znotraj). Talne obloge kombinacija keramike in betona. Stene in stropovi so pretežno beljene, stene delno obložene s keramiko (sanitarije). Objekt je finaliziran glede na namembnost prostorov. Objekt je ogrevan s pomočjo lastne CK na UNP (radiatorsko) ter priključen na vso dostopno infrastrukturo. Objekt je tehnično varovan, tekoče vzdrževan in v uporabi. 

 

Prostori zajemajo:

·   Pritličje: vetrolov oz.  predprostor, laboratorijski prostor, skladišče in sanitarije.

 

Objekt je oddan dvema najemnikoma (INSLAB d.o.o. (laboratorij) ter Pohorske dobrote Tomaž Krajnc s.p. (proizvodno-skladiščni del).

 

Objekt G – transformator

 

V sklopu predmetnega kompleksa se nahaja lastna transformatorska naprava, zgrajena leta 1980. Objekt je tekoče vzdrževan in v uporabi (namenjen uporabnikom kompleksa).

 

IZKLICNA CENA

 

Izklicna cena nepremičnin znaša 1.650.000,00 EUR. V izklicni ceni niso vključene davščine in nobeni drugi oz. drugovrstni stroški, kot npr. stroški zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice (notarski stroški, takse…), ki jih plača kupec.

Cenitev nepremičnine je izdelal g. Andrej Cehtl, univ. dipl. gosp. inž. gradb., POV.

 

OGLED NEPREMIČNIN

 

Zainteresirani dražitelji se lahko po predhodnem telefonskem dogovoru na št. 02 / 333 13 00 ali po elektronski pošti na elektronski naslov: info@rra-podravje.si udeležijo ogleda nepremičnin, ki bo izveden skladno s predhodnim dogovorom. Ogledi se bodo zagotavljali v obdobju od vključno 28. 7. 2021 do vključno 4. 8. 2021 skladno s predhodnim stavkom.

 

POGOJI IN PRAVILA ZA IZVEDBO IN SODELOVANJE NA JAVNI DRAŽBI

 

Pravila javne dražbe so zavezujoča za prodajalca in udeležence javne dražbe, ter so enakovredno aplikativna za vse udeležence, brez izjeme.

 

SPLOŠNO

 

Nepremičnine se prodajajo kot celota, nakup posamezne nepremičnine ni mogoč.

Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«, zato se morebitne reklamacije, predvsem vendar ne izključno zaradi nepoznavanja dejanskega in pravnega stanja nepremičnin, po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevale.

Kriterij dvigovanja cene: dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za najmanj 50.000,00 EUR.

Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.

Rok za sklenitev pogodbe: Uspešni dražitelj je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 koledarskih dneh po končani dražbi.

 

VARŠČINA

 

Varščina znaša 10 % od izklicne cene (165.000,00 EUR) in mora biti vplačana najkasneje do 16.8.2021 na transakcijski račun št. SI56 0127 0603 0214 856, odprt pri Banka Slovenije, sklic SI 19 20210816, z navedbo namena »Plačilo varščine – javna dražba ŠTP«. Šteje se, da je varščina plačana pravočasno, če je najkasneje dne 17.8.2021 priliv viden na predhodno navedenem TRR prodajalca. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. Enako velja tudi, če se javna dražba zaradi ustavitve postopka javne dražbe ne opravi.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino za primer, če sodeluje le en ponudnik. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

Prodajalec zadrži varščino, če:

·   se dražitelj ne udeleži javne dražbe;

·   se dražitelj udeleži javne dražbe, vendar ne pristopi k draženju (ne želi kupiti nepremičnine niti po izklicni ceni);

·   dražitelj v danem roku ne sklene prodajne pogodbe, ali obstojijo drugi razlogi na strani kupca zaradi katerih do sklenitve prodajne pogodbe ne pride.

 

PLAČILO KUPNINE

 

Način in rok plačila: kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun št. SI56 0127 0603 0214 856, odprt pri Banka Slovenije, z navedbo sklica SI 19 20210816. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe, uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških in davščinah, ki so neposredno potrebni in povezani z realizacijo prodajne pogodbe, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja od obeh pogodbenih strank.

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE, UDELEŽBA NA JAVNI DRAŽBI IN NJENI POGOJI

 

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, so pravočasno vplačali varščino, in ki so pravočasno in pravilno prodajalcu podali prijavo v slovenskem jeziku.

Dražitelji se morajo najpozneje do 11.00 ure na dan javne dražbe (tj. 17.8.2021) osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do vključno

 

17.8.2021 do 10.00 ure

na naslov naročnika: RRA Podravje - Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba – ŠTP« ter s pripisom naziva in naslova dražitelja na hrbtni strani ovojnice

 

posredovali svojo prijavo, ki mora vsebovati naslednje dokumente:

·   potrdilo o plačani varščini, iz katerega je poleg plačila razviden tudi namen in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine;

·   potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke;

·   potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa;

·   izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (za s.p.), stare največ 30 dni;

·   morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, za odvetnike overitev pooblastila ni potrebna;

·   fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci pravnih oseb;

·   pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje;

·   program za funkcionalno izrabo prostorov;

·   izjavo, da ni povezana oseba v smislu določil 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18);

·   izjavo po 14. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13).

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav oddajo tudi osebno v tajništvu …., vsak delovni dan od 9. do 15. ure, in sicer od dneva objave javne dražbe do roka za oddajo prijave. Prijava mora vsebovati vse zahtevane ustrezne dokumente in opremljena enako kot če je poslana po pošti.

Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno prispele ali oddane na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju.

Če bo prijava formalno nepopolna in/ali nepravočasna, bo komisija tako vlogo izločila.

Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se štejejo:

·   fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

·   fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

·   pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

·   druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA DRAŽITELJA

 

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe.

Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, ne glede na to ali dražitelj pristopi k draženju ali ne.  Če je prispela samo ena prijava (pravočasna in popolna), se šteje, da je dražitelj podal ponudbo po izklicni ceni. V kolikor prodajalec prejme več prijav (pravočasnih in popolnih), vendar na javno dražbo pristopi le en dražitelj, se nepremičnina dražitelju, ki pristopi, proda po izklicni ceni. Če je dražiteljev več, je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če na javno dražbo pristopita dva dražitelja ali pristopi več dražiteljev, ki pa k javni dražbi ne pristopijo oz. ne dražijo, nepremičnina ni prodana, če najmanj eden ne zviša cene, prodajalec pa v tem primeru zadrži vplačane varščine.

Dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, ter je ne more preklicati ali razveljaviti.

 

PRAVILA JAVNE DRAŽBE

 

Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18).

Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je za to imenoval oziroma pooblastil direktor prodajalca v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, in jo sestavljajo:

·   Uroš Rozman,

·   Nataša Štelcer,

·   Dijana Bestijanić.

Odpiranje prijav in javna dražba se izvedeta javno. Komisija odpre prijave, jih pregleda, ter ugotovi, ali so prijave pravočasne in popolne, ter o tem sestavi zapisnik. Sodelovanje v postopku odpiranja prijav ni pogoj za udeležbo na javni dražbi.

Komisija neposredno po odpiranju prijav javno razglasi, kateri ponudniki lahko sodelujejo v postopku javne dražbe in kateri so iz nadaljnjega postopka izločeni ter na kratko obrazloži razloge za izločitev. Javna dražba se izvede neposredno po razglasitvi rezultatov odpiranja, in sicer ne glede na morebitne ugovore ponudnikov.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko:

·   voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in razglasi ponudnika, ki mu je nepremičnina prodana, ali

·   komisija ugotovi, da noben od dveh ali večih dražiteljev ni ponudil višje cene od izhodiščne, ali

·   komisija ustavi postopek prodaje.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.

Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo en ponudnik.

 

USTAVITEV POSTOPKA

 

Komisija, pooblaščena za izvedbo postopka ali prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v celoti in brez obresti.

 

KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

 

Odpiranje prijav in javna dražba bo potekala na sedežu javnega zavoda RRA Podravje - Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor, in sicer:

 

dne 17.8.2021 ob 10.00 uri odpiranje ponudb in ob 11.00 uri istega dne javna dražba

 

Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa se vrne brezobrestno v roku 15 dni od dneva opravljene javne dražbe.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti v javnem zavodu po predhodni najavi na tel. 02 / 333 13 00 ali po elektronski pošti info@rra-podravje.si.

Vsa dokumentacija v zvezi z javno dražbo je objavljena na spletni strani: www.rra-podravje.si pod rubriko »Aktualno«. Na navedeni spletni strani je objavljen tudi osnutek Izjave po 14. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter Izjave po 50. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ju morajo ponudniki izpolniti in priložiti prijavi ter fotografije nepremičnin, ki so predmet javne dražbe.

 

Regionalna razvojna agencija

za Podravje - Maribor