New Page 2

Občina Ljutomer na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2020) ter Sklepom županje štev. 610-6/2020-4103 z dne 5. 5. 2020, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA KOMORNIH ZBOROV

ZA LETO 2020

 

1.  PREDMET RAZPISA je sofinanciranje letnega programa komornega zbora, ki zajema stroške dirigenta, stroške umetniškega vodje, stroške priprav in stroške udeležbe komornih zborov in oktetov na državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem in/ali mednarodnih tekmovanjih za Veliko zborovsko nagrado Evrope.

 

2.  POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:

Na  razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

·  ima sedež na območju občine Ljutomer,

·  je registriran kot društvo ali sekcija znotraj društva, z nazivom komorni zbor,

·  ima najmanj 20 pevcev,

·  ima urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo po zakonu o društvih,

·  ima zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa,

·  v zadnjih petih letih je osvojil zlato plaketo na državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem in/ali se je uvrstil in udeležil vsaj enega od tekmovanj, ki spadajo v skupino tekmovanj za Veliko zborovsko nagrado Evrope,

·  ima umetniškega vodjo, z zaključenim študijem na glasbeni akademiji oziroma študijem glasbe ali glasbene pedagogike na primerljivi izobraževalni ustanovi.

 

3.  VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer znaša 5.000 EUR.

 

4.  OBDOBJE PORABE SREDSTEV: od 1. 1. do 31.12. 2020.

 

5.  NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja delovanja posameznega zbora bo odvisna od izpolnjevanja meril.

6.  MERILA

 

 

Število točk

nad 25 

20

od 16 do 25

10

od 8 do 15

3

 

6.2 Kakovostni nivo udejstvovanja (največ možnih 50 točk)

kriterij: doseženi nivoji na tekmovanjih in revijah pevskih zborov 

 

 

Število točk

mednarodni (tekmovanje)

30

državni nivo 

20

 

6.3 Kontinuiteta delovanja – (največ možnih 20 točk)

kriterij: število let rednega delovanja

 

 

Število točk

21 let in več

20

od 11 do 20 let

10

od 6 do 10 let

5

do 5 let

1

 

6.4 Doseženi uspehi – (največ možnih 100 točk)

kriterij: najvišje prejeto priznanje ali nagrada na državnem in mednarodnem nivoju v  obdobju 5 let

 

Nivo tekmovanja/ dosežek

Zlato priznanje/ nagrada

Srebrno priznanje/nagrada

Bronasto priznanje/nagrada

Mednarodni nivo

50

30

10

Državni nivo

50

30

10

 

6.5 Sodelovanje z lokalno skupnostjo – (največ možnih 20 točk)

 kriterij: število sodelovanj v aktivnostih Občine Ljutomer v preteklem letu

 

 

Število točk

5 krat in več

20

Od 3 do 4 krat

10

Od 1 do 2 krat

5

Nismo sodelovali

0

 

7.  VSEBINA VLOGE

Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu Vloga na javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov v občini ljutomer za leto 2020. Vlogi morajo biti priložene naslednje priloge:

·  dokazilo o izpolnjevanju pogoja, da je vlagatelj prejemnik zlate plakete na državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem in/ali se je uvrstil in udeležil vsaj enega od tekmovanj, ki spadajo v skupino tekmovanj za Veliko zborovsko nagrado Evrope (štejejo dokazila za obdobje zadnjih pet let),

·  program aktivnosti za leto 2020,

·  pogodba z dirigentom,

·  pogodba z umetniškim vodjem.

Za uveljavljanje meril o doseženih uspehih se priložijo ustrezna dokazila.

Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu za dopolnitev niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

8.  ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Rok za podajo vlog je 23. 6. 2020 do 12. ure. Vloga se pošlje na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ali se na istem naslovu odda v vložišču, soba št. 108.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "Ne odpiraj - Vloga na razpis – Komorni zbori 2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv vlagatelja in popoln naslov.

Po roku prispele vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

Obrazec Vloga na javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov v občini Ljutomer za leto 2020 lahko vlagatelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, objavljena pa je tudi na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si.

Posamezni vlagatelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo vlagatelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo evidentirana kot prva prispela.

Nepopolne vloge lahko vlagatelji dopolnijo najpozneje v petih dneh po prejemu poziva Občine Ljutomer za dopolnitev vloge.

Prijava na ta razpis se izključuje s prijavami na druge razpise Občine Ljutomer za področje ljubiteljske kulture.

 

9.  KONTAKTNA OSEBA:

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij: Karmen Lah, tel.: 02/584 90 54, karmen.lah@ljutomer.si.

 

10.  DATUM ODPIRANJA

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 30 dni od roka za dostavo vlog.

 

11.  IZID RAZPISA

O neizpolnjevanju pogojev in o višini prejetih sredstev bodo prijavitelji prejeli sklep, ki ga izda občinska uprava. Na podlagi izdanega sklepa o višini prejetih sredstev se bo z izbranimi vlagatelji podpisala pogodba o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

 

Številka: 610-6/2020/2-4103

Datum:  1. 6. 2020

 

 

Občina Ljutomer

 

mag. Olga Karba, županja