New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 10. redni seji, dne 15. 6. 2016, na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Status javnega dobra lokalnega pomena se ukine pri nepremičnini parc. št. 995/5, k.o. (415) Bukovci, v izmeri 100 m².

 

II.

Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz I. točke izgubi status javnega dobra lokalnega pomena in postane last Občine Markovci do celote – 1/1.

 

III.

Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Markovci po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Ptuju.

 

IV.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 478-0026/2016

Datum: 15.6.2016

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan