New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Sklepa komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9380) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 3. redni seji, dne 29.12.2014 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE STROŠKOV NAJEMNINE JAVNE INFRASTRUKTURE (ZBIRNI CENTER) ZA LETO 2015

 

I.

Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2015, subvencionirala v naslednji višini:

 

Najemnina za zbirni center brez DDV/EUR/leto

DDV 22 %

Najemnina za zbirni center z DDV/EUR

SUBVENCIJA %

3.064,32

674,15

3.738,47

100

 

II.

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2015 do 31.12.2015.

III.

Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2014, subvencionirala le za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz sredstev občinskega proračuna.

 

IV.

Sredstva subvencije bo Občina Lovrenc na Pohorju nakazovala SNAGI, družbi za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

 

V.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2015 naprej.

 

Številka: 0075-0024/2014

Lovrenc na Pohorju, dne: 29.12.2014

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan