New Page 1

Na podlagi 3. člena ter v zvezi z 9. alineo 1. odstavka 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96 in 36/00) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Hajdina, na svoji 21. redni seji, dne 6. 6. 2018 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

 

1. člen

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj št. 015-04-1/99, se spremeni tako, da se v 2. odst. 6. čl. za alinejami enota splošnih ambulant z okolico, enota fizioterapije in Zdravstveno vzgojni center  doda nova alineja, ki se glasi:

·   enota Antikoangulantna ambulanta

 

2. člen

V službi preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih se briše enota obratna ambulanta Kidričevo.

 

3. člen

V Dispanzerju za mentalno zdravje se ustanovi nova enota, ki se glasi:

·   enota Ambulanta za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti

 

4. člen

Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v Uradnem listu RS.

 

Številka: 014-5/2018

Datum: 6.6.2018

 

 

Občina Hajdina

 

Stanislav Glažar, župan